Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Yalnız öleni ilgilendiren, yani mirasçılarına geçmeyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalır.

8. Hukuk Dairesi         2020/3961 E.  ,  2021/2963 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Elatmanın Önlenmesi
KARAR
Dava, haksız elatma iddiasına dayalı elatmanın önlenmesi istemine ilişkindir.
Dava devam ederken taraflardan birisinin ölmesi halinde, TMK’nin 28/1. maddesi uyarınca ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur. Ayrıca vekalet ilişkisi de ölüm ile son bulur. Bu nedenle davaya ölen tarafa karşı ve onun tarafından devam edilmesine imkan yoktur. Yalnız öleni ilgilendiren, yani mirasçılarına geçmeyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalır. Bu davalara ölen tarafın mirasçılarına karşı veya mirasçıları tarafından devam edilmesine imkan yoktur. Yalnız ölen tarafı ilgilendirmeyen, yani mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu davalara ölen tarafın mirasçılarına karşı veya ölen tarafın mirasçıları tarafından devam edilir. Mirasçıları ilgilendiren davalar, ölen tarafın mirasçılarına geçen alacakları, hakları ve mallarına ilişkin davalardır. Bu halde, ölen tarafın mirasçıları, davayı mecburi dava arkadaşı olarak hep birlikte takip ederler. Dava devam ederken davacı ölürse, davacının mirasçıları, davayı mecburi dava arkadaşı olarak hep birlikte takip ederler. Davalı ölürse dava davalının mirasçılarının hepsine karşı birlikte devam ettirilir.
Somut olayda, Mahkemece 28.10.2014 tarihinde verilen davanın kabulüne dair karar, Dairemizce 06.07.2020 tarihli ilam ile onanmış, onama ilamı davalı vekili Av. …’e 11.08.2020 tarihinde tebliğ edilmiş ve adı geçen vekil tarafından onama ilamına karşı 05.09.2020 tarihinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. Ne var ki; UYAP üzerinden alınan nüfus kayıt örneğine göre davalı …’in onama ilamının tebliği tarihinden önce, 16.02.2017 tarihinde vefat etmiş olduğu anlaşılmıştır.
Buna göre ölüm ile vekilin vekalet görevi son bulmuş olduğundan vekile yapılan tebligat usulsüz olup davalı …’in mirasçılarının tespiti ile Dairemizin 06.07.2020 tarihli ve 2019/413 Esas, 2020/4505 Karar sayılı ilamının usulüne uygun şekilde mirasçılara tebliğ edildikten sonra karar düzeltme süresinin beklenilmesi, karar düzeltme isteminde bulunulması halinde ise karar düzeltme incelemesi yapılmak üzere iadesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 31.03.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);