Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Askı süresi içerisinde bildirimli olarak iş akdinin feshi mümkün olamayacağından tanınan ihbar öneline değer verilmesi mümkün değildir.

9. Hukuk Dairesi         2017/12935 E.  ,  2019/22065 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 01.04.2009 tarihinde davalı şirket tarafından işletilen otelde çamaşırhane görevlisi olarak çalışmaya başladığını, 01.03.2015 tarihine kadar her yıl 1 Nisan ile 25 Kasım tarihleri arasında sezonluk çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, davalı işyerinde haftanın yedi günü saat 07:00’dan akşam 18:00’a kadar çalıştığını, resmi ve dini bayramlarda izin kullanamadığını, bu çalışmasına karşılık ek ücret ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretinin davalıdan tahsilini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının sezonluk çalıştığını, sabah 08:00 de işe başladığını ve personel servisi ile işe gelip gittiğini, iş sözleşmesinin kendisinin de bilgisi doğrultusunda askıya alındığını, süreç içinde otelin kapandığını ve bu sebeple davacıya kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunulduğunu ancak davacının bunu kabul etmediğini, ihbar tazminatına hak kazanmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçi iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatlarıyla birlikte bir kısım işçilik alacaklarını talep etmiş, Mahkemece ihbar öneli kullandırılmak suretiyle iş sözleşmesinin feshedildiği gerekçesiyle ihbar tazminatının reddine, diğer isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
İhbar öneli iş ilişkisinin devamı ve fiili çalışma halinde tanınmakta olup, süre içinde her iki tarafın karşılıklı edimlerinin yerine getirilmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesinin 2014 yılı Kasım ayından sezon bitimi sebebiyle askıya alındığı,  bu askı işleminin önceki yıllardaki uygulamalar ile uyumlu olduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
 Davacının iş sözleşmesi askıdayken davalı işveren tarafından 02.01.2015 tarihinde ihbar öneli tanınmak suretiyle 03.03.2015 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin feshedileceği bildirilmişse de, askı süresi içerisinde bildirimli olarak iş akdinin feshi mümkün olamayacağından tanınan ihbar öneline değer verilmesi mümkün değildir. Başka bir anlatımla ihbar öneliyle askı hali iç içe geçemez. Davacı işçiye usulüne uygun olarak ihbar öneli kullandırılmış sayılamayacağından ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 10/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);