Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Fabrika amirinin iş arabalarının izni dışında alınmaması beyanı üzerine işçinin senden mi izin alacağız deyip tartışma başlatması işveren açısından haklı nedenle fesih sebebidir.

22. Hukuk Dairesi         2013/18516 E.  ,  2014/35254 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Düzce İş Mahkemesi
TARİHİ : 28/03/2013
NUMARASI : 2012/8-2013/235

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilip feshedilmediği uyuşmazlık konusudur.
Somut olayda, 14.06.2011 günü araç boşaltma ve yükleme işlemleri yapılırken bazı malzemelerin araçta bulunmadığını gören fabrika amirinin konu ile ilgili olarak çalışanlara araçların bilgisi dışında alıp gidilmemesini, sonra malzemelerin unutulduğunu söylemesi üzerine davacının, “senden izin mi alacağız?” diyerek amirine sataşmasının ve tartışmayı başlatmasının işveren açısından haklı sebeple fesih için yeterli ağırlıkta olduğunun kabulü gerekmektedir. Hal böyle olunca, mahkemece işverenin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);