Yargıtay Kararı

Avukat kadının yoksulluğa düşeceği öngörülerek yararına yoksulluk nafakası hükmedilemez.

Avukat kadının yoksulluğa düşeceği öngörülerek yararına yoksulluk nafakası hükmedilemez.

2. Hukuk Dairesi         2014/11264 E.  ,  2014/22557 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Antalya 7. Aile Mahkemesi
TARİHİ :30.01.2014
NUMARASI :Esas no:2012/894 Karar no:2014/69

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (kadın) tarafından, tazminatların miktarı, davalı (koca) tarafından ise kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı, tazminatlar için faiz talebinde de bulunmuştur. Bu talep hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, bu hususun nazara alınmaması doğru bulunmamıştır.
3-Davacının avukat olduğu, ruhsatının ve baro levhasında kaydının bulunduğu anlaşılmaktadır. Mesleğini icra etmesine engel bir durumu bulunmamaktadır. Bu halde, yoksulluğa düşeceği kabul edilemez. Bu husus nazara alınmadan davacı yararına yoksulluk nafakası tayin ve takdiri doğru bulunmamıştır.
4-Dava sırasında ergin olan müşterek çocuk için tayin edilen tedbir nafakasının ergin olduğu 30.06.201
3 tarihine kadar devamı yerine, 19.07.2013 tarihine kadar devamına karar verilmesi de doğru olmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple davacı yararına, (3.) ve (4.) bentlerde gösterilen sebeplerle de davalı yararına BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.13.11.2014 (Prş.)

);