Yargıtay Kararı

Bononun takip öncesi zamanaşımına uğradığına ilişkin itiraz 5 günlük süre içinde yapılması gerekir.

Bononun takip öncesi zamanaşımına uğradığına ilişkin itiraz 5 günlük süre içinde yapılması gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2015/9069 E.  ,  2015/20674 K.

  • BONOYA DAYALI TAKİPTE ZAMANAŞIMI
  • KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİBİN YENİLENMESİ
  • KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİBİN YENİLENMESİ
  • ZAMANAŞIMI DEF`İ
  • İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 168
  • TÜRK TİCARET KANUNU (6102) Madde 814

“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte borçlu, yenileme tarihinde bononun zamanaşımına uğradığını ileri sürerek takibin durdurulmasını talep etmiş, mahkemece 26.03.2010 tarihinden 20.06.2014 tarihine kadar geçen sürede hiçbir işlem yapılmadığı, 3 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle icranın geri bırakılmasına karar verilmiştir.
İİK’nun 168/5. maddesi hükmü gereği borçlunun, borcu olmadığını veya borcun itfa edildiğini, mehil verildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını, yetki itirazını sebepleri ile birlikte 5 gün içinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir. Takibin kesinleşmesinden önceki döneme ilişkin zamanaşımı itirazı ve borca itiraz İİK’nun 168/5. maddesi kapsamında olup anılan itirazların da yasal beş günlük sürede yapılması zorunludur.
Somut olayda; 4 adet bonoya dayalı olarak 26.03.2010 tarihinde takibe başlandığı, borçluya çıkartılan ödeme emrinin ise 24.07.2014 günü tebliğ edildiği, borçlunun usulsüz tebliğ şikayetinin bulunmadığı, 5 günlük yasal sürenin son gününün tatile denk gelmesi nedeni ile 31.07.2014 gününe uzadığı, dolayısıyla 01.08.2014 tarihinde yapılan zamanaşımı itirazının süresinde olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda mahkemece zamanaşımı itirazının süre aşımından reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);