Yargıtay Kararı

Banka Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda hem menfaatin temin edildiği hem de harcama işleminin yapıldığı yer yetkilidir.

Banka Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda hem menfaatin temin edildiği hem de harcama işleminin yapıldığı yer yetkilidir.

5. Ceza Dairesi         2018/7188 E.  ,  2018/5504 K.

“İçtihat Metni”

Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan şüpheliler …, …, … ve … haklarında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının 31/01/2018 tarihli ve 2016/940 soruşturma, 2018/125 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 22/02/2018 tarihli ve 2018/4585 soruşturma, 2018/1187 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/03/2018 tarihli ve 2018/630 Değişik iş sayılı kararının;
Dosya kapsamına göre, müştekinin… Bankası … Şubesinde bulunan kredi kartı hesabı üzerinden bilgi ve rızası dışında harcama yapılması şeklinde gerçekleşen olayda, suç yerinin müştekinin hesabının bulunduğu ve hesabında azalma meydana geldiği yerin, menfaatin temin edildiği yer olarak kabul edilmesi gerektiği, somut olayda müştekiye ait hesabın… Bankası… Şubesinde olduğu ve hesabında azalmanın burada gerçekleştiği nazara alındığında, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 27/06/2018 gün ve 94660652-105-41-5915-2018-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 245. maddesinde düzenlenen başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçunda yetkili yerin harcama işleminin yapıldığı veya menfaatin temin edildiği yer olduğu, bu itibarla merciince verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/03/2018 tarihli ve 2018/630 Değişik iş sayılı Kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 10/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

);