Yargıtay Kararı

Bekçinin gece vardiyasında uyuması işveren tarafından haklı nedenle fesih sebebidir.

Bekçinin gece vardiyasında uyuması işveren tarafından haklı nedenle fesih sebebidir.

22. Hukuk Dairesi         2013/23913 E.  ,  2014/33924 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 14/05/2013
NUMARASI : 2010/179-2013/279

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin işverence haklı sebep olmadan feshedildiğini belirterek kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının faizleriyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-h,ı maddesi gereğince haklı olarak feshedildiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, işveren feshinin haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-İş sözleşmesinin, davacının ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlarla benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (h) alt bendinde, işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi; (ı) alt bendinde ise, işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi gibi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışların da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir.
İşçinin eleştiri sınırları içinde kalan söz ve davranışları ise, işverene haklı fesih imkânı vermez.
Somut olayda; davacı, davalı işverenliğe ait işyerinde 15.05.1998- 19.02.2010 tarihleri arasında bekçi olarak çalışmış olup, iş sözleşmesi, davalı şirket tarafından gece vardiyasındaki görev esnasında uyuduğu gerekçesiyle haklı sebebe dayanılarak feshedilmiştir.
Dosya içeriğine göre; bekçi olarak görev yapan davacının mesai saatinde uyuduğu sabit olup bu eylem işveren açısından haklı sebeple fesih sebebidir. Bu sebeple davacının kıdem tazminatının reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 01.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);