Yargıtay Kararı

İşçinin iş akdini eylemli feshi sonrasında işverence tutulan devamsızlık tutanaklarının sonuca etkisi yoktur.

İşçinin iş akdini eylemli feshi sonrasında işverence tutulan devamsızlık tutanaklarının sonuca etkisi yoktur.

9. Hukuk Dairesi         2016/6151 E.  ,  2019/17309 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin … bünyesinde İş Bankası … Şubesi’ nde Nisan 2007 – 12.01.2011 tarihleri arasında temizlik görevlisi olarak çalıştığını, davalı şirketin müvekkilinin işyerine 10.01.2011 tarihinde değiştirerek … Alışveriş Merkezi’ nde bulunan … Spor Merkezi’ nde çalıştırılmak istendiğini, işyeri değişikliği ile müvekkilinin çalışma şartlarının ciddi şekilde farklılaştığını, iş akdinin haksız nedenle sona erdirildiğini iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalılar Cevabının Özeti:
Davalılar, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre ve özellikle, ıslah harcına ilişkin olarak mahkemece Harçlar Kanunu’nun 30. Maddesindeki prosedüre uygun ara karar oluşturulmadığının, bu konuda mahkemece kurulan ara kararın usulüne uygun olmadığının, bu nedenle davacının ıslah harcını tamamlamasında usule aykırılık bulunmadığının anlaşılmasına göre, davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçi, çalıştığı işyerinin değiştirilip başka bir yere naklini kabul etmeyerek hem daha önceden çalıştığı işyerine hem de naklen gönderildiği işyerine gitmemek suretiyle bir anlamda terk suretiyle iş akdini fiili olarak kendisi sonlandırmıştır.
İş akdi işçi tarafından eylemli fesih yöntemiyle sonlandırılmış olduğundan, davalı işverenin tuttuğu devamsızlık tutanakları ile gerçekleştirdiği devamsızlık feshinin sonuca etkisi yoktur. Terk tarihi itibariyle davacının hak edildiği halde ödenmemiş işçilik alacakları olduğu da sabittir.
Açıklanan delil durumuna göre, haklı fesih nedeni ile davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde ise de; haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözetilerek bu talebin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
3-Hükmedilen miktarların net mi brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililerine iadesine, 03.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);