Yargıtay Kararı

Belirsiz alacak davalarında talep artışı bir kez yapılabilir.

Belirsiz alacak davalarında talep artışı bir kez yapılabilir.

9. Hukuk Dairesi         2017/13021 E.  ,  2019/22168 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 05.11.2002-11.03.2014 tarihleri arasında davalı kooperatifte gece bekçisi olarak çalıştığını, en son aldığı net ücretin 1.071,00 TL olduğunu, davacının 10.03.2014 tarihinde emekliliğe hak kazandığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığı belge ile kooperatif başkanına başvurarak 12 yıldır çalıştığı işyerinden emekli olarak ayrılmak istediğini beyan etmiş, ancak işverenin tazminatlarını davacıya ödeyemeyeceğini beyan etmesi üzerine 11.03.2014 tarihinde Manavgat 4.Noterliğinin 02287 yevmiye nolu ihtarnamesi ile iş akdini haklı nedenle feshettiğini, davacının haftanın 7 günü yaz aylarında 19.00-08.00, kış aylarında 17.00-08.00 saatleri arasında gece vardiyasında çalıştığını, çalıştığı süre boyunca davacının hiç hafta tatili kullanmadığını, davacının işyerinde bahçıvanlık, sulama, ilaçlama işleri ile de uğraştığını belirterek bir kısım işçilik alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, Davacının emekli olmak amacıyla işverene başvuruda bulunduğu iddiasının soyut bir iddiadan ibaret olduğunu, davacının 02.11.2007-10.03.2014 yılları arasında çalıştığını, bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile sabit olduğunu, davacının ücretinin asgari ücret olduğunu, davacının gece bekçiliği yanında diğer işleri yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Dava belirsiz alacak davası olarak açılmış olup, bilirkişi raporu alınmasından sonra davacı vekili 01.04.2015 tarihli talep artırım dilekçesi ile davaya konu işçilik alacaklarında talep artışına gitmiş, daha sonra alınana ek bilirkişi hesap raporu sonrasında davacı vekili 20.05.2015 tarihinde bu defa ıslah dilekçesi vermek sureti ile ulusal bayram genel tatil ücret alacağı ile hafta tatili ücret alacağını ikinci kez artırmıştır.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 107. Maddesine göre açılan davalarda talep artışı bir kez yapılabileceğinden 20.05.2015 tarihli ıslah dilekçesine değer verilerek hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F)SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);