Yargıtay Kararı

İtirazın iptalinin ıslahla alacak davasına çevrilmesi ve miktarın arttırılması mümkündür.

İtirazın iptalinin ıslahla alacak davasına çevrilmesi ve miktarın arttırılması mümkündür.

23. Hukuk Dairesi         2016/8924 E.  ,  2020/233 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen dava itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Asıl davada davacı vekili, müvekkilinin teknik uçak bakım hizmeti ve eğitimi veren bir şirket olduğunu, davalı şirkete eğitim ve uçak bakım-onarım hizmetleri verildiğini, davalının 21 adet personeline teknik eğitim sertifikasının teslim edilmesine rağmen ödenmeyen bakiye alacak için başlatılan takipte davalının 6.243,70 USD için kısmi itirazda bulunduğunu, birleşen davada davalı ile imzalanan uçak bakım sözleşmesinden kaynaklı alacak için takip yaptıklarını, davalının borcun 25.550,87 USD kısmına itiraz ettiğini ileri sürerek davalının her iki icra dosyasındaki haksız kısmi itirazlarının iptaline ve icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, davacı vekili 12.05.2016 tarihinde asıl davada alacaklarını 20.000,00 USD arttırarak 26.243,70 USD olarak, birleşen davada ise taleplerini düşürerek 530,84 USD olarak ıslah etmiştir.
Asıl davada davalı … Jet Bakım Onarım A.Ş. vekili, müvekkilinin davacıya ödenmemiş borcu olmadığını savunarak davanın reddini ve kötü niyet tazminatı istemiştir.
Birleşen davada davalı … Jet Havacılık A.Ş. vekili, davacıya takip öncesi 5.020,03 USD ve icra dosyasına da müvekkilinin hesap özetine göre 60.762,00 USD ödeme yapıldığını, başkaca borçları bulunmadığını savunarak davanın reddini ve kötü niyet tazminatı talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki ticari ilişkinin tarafların kabulünde olduğu, asıl davada taraflar arasındaki ihtilafın davalının süresinde olmayan iade faturasından kaynaklandığı, davacının belirtilen eğitim hizmetlerini vermiş kabul edildiği, ıslah dilekçesi ile talebini alacak davası olarak ıslah etmeyen davacının itirazın iptali davasında takip dosyasındaki miktarla bağlı olup fazlasını talep edemeyeceği gerekçesiyle 6.243,70 USD üzerinden takibin devamına, %20 icra inkar tazminatı olarak 3.342,10 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, birleşen davada ise birleşen dosya davalısı … Jet Havacılık A.Ş.’nin 04.03.2015 tarihinde yaptığı 20.000,00 USD ödemeyi davacının, asıl davada borçlu olan … Jet Bakım şirketinin borcundan düşerek hesaplarına işlemesinin hatalı olduğu birleşen dava davalısından dava tarihi itibariyle 530,84 USD alacaklı olduğu, davacının birleşen davada talep miktarını düşüremeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne takibin 530,84 USD üzerinden devamına, icra inkar tazminatı olarak 275,64 TL’nin tahsiline, her iki takip dosyasında davacı alacağını USD olarak talep ettiğinden, takip tarihinden itibaren asıl alacakların 3095 Sayılı Yasa’nın 4/a maddesi uyarınca USD’ye kamu bankalarınca 1 yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiziyle tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Asıl ve birleşen dava, tacirler arası hizmet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsiline ilişkin icra takiplerine vaki itirazların iptali istemlerine ilişkindir.
1-Davalılar vekilinin temyiz itirazları açısından;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre asıl ve birleşen davada davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin birleşen davada tüm, asıl davada aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Asıl davada itirazın iptalinin ıslahla alacak davasına çevrilmesi ve miktarın arttırılması mümkündür. Bu bir tür ıslahtır. Harcıda yatırıldığına göre ıslahla talep edilen miktar üzerinden ıslah talebinin alacak davası olarak gözönününde bulundurulup davanın sonuçlandırılması gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
Birleşen dava davalısının da karar başlığında gösterilmemesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl ve birleşen davada davalılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl davada davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan harcın istek halinde iadesine, aşağıda yazılı harcın temyiz eden davalılardan alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık, olmak üzere 20.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);