Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Bir banka tarafından verilen teminat mektubu dolayısı ile banka, muhtemel bir rizikoyu garanti ederek muhatap lehine ödeme taahhüdü altına girmektedir.

12. Hukuk Dairesi         2016/25470 E.  ,  2017/15224 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak, … 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açtığı çek iptaline ilişkin dava dosyasına verilen teminat mektubuna, şikayete konu icra dosyasından konulan haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece, yatırılan teminatın borçlunun muhtemel alacağı olduğundan teminat mektubunun haczedilmesinde yasaya aykırı bir durum olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Bir banka tarafından verilen teminat mektubu dolayısı ile banka, muhtemel bir rizikoyu garanti ederek muhatap lehine ödeme taahhüdü altına girmektedir. Teminat mektubu hisse senedi veya tahvil gibi kıymetli evrak niteliğinde olmadığından mektubun kendisinin haczi mümkün değildir. Ayrıca, teminat mektubu hangi iş için verilmiş ise onun için paraya çevrilebileceğinden başka bir işten dolayı da haczi mümkün değildir.
O halde, mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);