Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır.

12. Hukuk Dairesi         2010/2305 E.  ,  2010/9414 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Elazığ 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 14/12/2009
NUMARASI : 2009/508-2009/488

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi mahiyetinde olup, muhatabın uğrayacağı zararın tazminini öngörmekte olup, 3.kişi sözleşme kapsamında değildir. Bu sebepledir ki, teminat mektubunu veren banka, sözleşmede taraf olmayan herhangi bir taahhütte bulunmadığı kişinin zararından sorumlu olamaz. Başka bir deyimle, teminat mektubu ile 3.kişi lehine doğmuş veya doğacak bir hak bulunmadığından 3.kişinin borcu nedeni ile teminat mektubu haczedilemez.
Teminat mektupları veriliş amacı ve nitelikleri gözetildiğinde, hangi iş için verilmiş ise o iş için geçerlidir.
Somut olayımızda, teminat mektubu banka tarafından, takibe konu mahkeme kararının tehiri icra talepli olarak temyiz edilmesi üzerine ilamın icrasının durdurulması amacı ile teminat olarak verildiğinden takip alacaklısının 3.kişiye olan borcu nedeni ile haczedilmesi usulsüzdür. İcra mahkemesince şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken istemin reddi doğru değildir.  
SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 13/04/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);