Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Blok yöneticilerinin kararına karşı iptal davası açılmadan önce kat malikleri kuruluna başvuru yapılması gerekir.

18. Hukuk Dairesi         2012/3300 E.  ,  2012/5060 K.

  • YÖNETIM KURULU KARARININ IPTALI
  • DAVA AÇMA SÜRESI
  • KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 32

“İçtihat Metni”

ÖZET: KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARINA KARŞI, KARARIN ÖĞRENİLMESİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE DAVA AÇILABİLİR. ANA TAŞINMAZDAKİ BLOK YÖNETİCİLERİNDEN OLUŞAN ÜST KURUL, NİTELİĞİ İTİBARİYLE BİR YÖNETİM KURULU OLDUĞUNDAN, YÖNETİM KURULUNCA ALINAN KARARLARIN ÖNCELİKLE KAT MALİKLERİ KURULUNCA GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİNDEN, YÖNETİM KURULU KARARI DOĞRUDAN DAVA KONUSU EDİLEMEZ.

Dava dilekçesinde, site yönetim kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı dava dilekçesinde, 17.03.2011 günü site yönetim kurulu kararının iptalini istemiş, mahkemece kararın davacıya 20.03.2011 tarihinde tebliğ edildiği ve bir aylık dava açma süresinin geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, iptali istenilen 17.03.2011 tarihli karar blok yöneticilerinin oluşturduğu üst kurul kararıdır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 5711 sayılı Yasa ile değişik 33. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre kat malikleri kurulu kararlarına karşı kararın öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde dava açılabilir. Ana taşınmazdaki blok yöneticilerinden oluşan üst kurul niteliği itibariyle bir yönetim kurulu olduğundan Kat Mülkiyeti Yasası’nın 32. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yönetim kurulunca alınan kararların öncelikle kat malikleri kurulunca görüşülüp karara bağlanması gerekip bunların iptali için doğrudan mahkemeye başvurulabileceği hususunda bir hükme yer verilmediğinden önce kat malikleri kuruluna başvurulmadan yönetim kurulu kararının doğrudan dava konusu edilmiş olması usul ve yasaya aykırı bulunduğundan bu gerekçe ile davanın reddi gerekirken, davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddi doğru değil ise de yukarıda açıklanan gerekçe ile ve gerekçe değiştirmek suretiyle sonucu itibariyle doğru olan red kararının (ONANMASINA), bakiye onama harcının temyiz edene yükletil-mesine, 07.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);