Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kazadan sonra sürücü değişikliği yapıldığı ve hasarın kasko sigortası teminatı kapsamı dışında kaldığı hususu sigorta şirketi tarafından ispatlanmalıdır.

T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/9458
Karar No:2013/12733
K. Tarihi:24.9.2013

Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı şirkete kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, meydana gelen trafik kazasında aracın ağır hasar gördüğünü, araç bedelinin sigorta şirketi tarafından ödenmediğini belirterek 22.000 TL tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, meydana gelen trafik kazasından sonra sürücü değişikliği yapıldığını, sürücünün davacı olmadığını hasarın kasko sigortası teminatı kapsamında bulunmadığını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan delillere, kazadan sonra sürücü değişikliği yapıldığı ve hasarın kasko sigortası teminatı kapsamı dışında kaldığının davalı sigorta şirketi tarafından ispat edilmesi gerektiği, davalı sigorta şirketi tarafından bu hususları ispat edilemediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne 20.000 TL araç bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı H. Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 1.024.65 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı H. Sigorta A.Ş.’den alınmasına 24.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);