Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin mazeret izni isteyip başka firmalarla iş görüşmesi yapması geçerli nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2014/12877 E.  ,  2014/29897 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BATMAN İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 04/03/2014
NUMARASI : 2012/979-2014/251
DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının iş sözleşmesinin fesih gerekçesi ileri sürülmeden, çalışma olanağı kalmadığından sözlü olarak ve gerekçe gösterilmeksizin sona erdirildiğini, feshin geçersiz olduğunun tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının davalı şirket ile 27/04/2010 tarihinde imzaladığı T.. S.. M.. iş sözleşmesine istinaden 03/05/2010 tarihinde çalışmaya başladığı davalı şirketçe davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi uyarınca bildirimli ve tazminatlı olarak geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Karar başlığında davalı M.. N.. İ.. San. A.Ş.’nin unvanı hatalı olarak M.. N.. olarak gösterilmişse de, bu hususun mahallinde her zaman düzeltilebilecek maddi hataya dayandığı anlaşıldığından bozma sebebi yapılmamıştır.
2- Somut olayda davalı şirkette tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi 19.10.2012 tarihli bildirimle 18.10.2012 günü için yeğeninin nişan töreni nedeniyle mazeret izni istediği izin talebinin uygun görüldüğü ancak 18.10.2012 günü 11:00’da D.. başka bir ilaç şirketin mülakatına katıldığının tespit edildiği, izin talebinin aksine hareket edip yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunu m.17 uyarınca feshedilmiştir.
Davacının 18.10.2012 günü için yeğeninin nişanına katılacağı için mazeret izin aldığı davacı tarafından da kabul edilmektedir. Davacı tanığı kendisinin 18.10.2012 tarihinde D.. saat 14:00’da nişanının olduğunu amcası davacının bu nişana katıldığını beyan etmiştir. Yargılama sırasında dinlenen davalı tanığı davacının D… bir otelde başka bir ilaç şirketiyle görüşmek için geldiğini bunu gördüklerini, davacıya sorduklarında davacının agresif beyanlarda bulunduğunu belirtmiştir. Bu veriler dikkate alındığında işverence gerçekleştirilen feshin geçerli olduğu, davacının yeğeninin nişanına katılmış olsa bile tören için izin isteyip başka bir ilaç şirketiyle görüşmeye gitmesinin davacıyla davalı arasındaki güven ilişkisinin sarsacağı, iş ilişkisinin devamının davalıdan beklenemeyeceği bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 170.42 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 16.10.2014 günü oybirliği ile karar verildi.

);