Yargıtay Kararı

Bonoda keşide tarihi ile vade tarihinin yanlış yerlere yazılması, bonoyu kambiyo senedi vasfından çıkarmaz.

Bonoda keşide tarihi ile vade tarihinin yanlış yerlere yazılması, bonoyu kambiyo senedi vasfından çıkarmaz.

12. Hukuk Dairesi         2017/4676 E.  ,  2017/10224 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 23/02/2017 tarih, 2016/9666 E. – 2017/2583 K. sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair karar düzeltme itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak borçlu mirasçılar aleyhine takibe geçildiği, borçluların yetkiye, faize ve borca itiraz ettiği, mahkemece; yetki itirazın reddine, faize itirazın reddine, senet metnindeki 70.000 TL’nin birler basamağındaki 0 rakamının senede sonradan eklendiğinin kabulü ile itirazın ve takibin iptali talebinin kısmen kabulü ile ; takibin 63.000 TL asıl alacak ve işlemiş faizi yönünden iptali ve takibin bu kısım itibari ile durdurulmasına karar verildiği, mahkeme kararının borçlular ve alacaklı tarafından temyiz edildiği, Dairemizce takibe dayanak senette çift vade bulunduğundan İİK’nun 170/a gereği takibin iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile mahkeme kararının resen bozulduğu, alacaklı tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu görülmektedir.
Takip konusu edilen bonoda tanzim tarihi 01.01.2005, vade tarihi ise senet metninde Bir Ocak İkibinonbir olarak yazılmıştır.Bononun üst kısmında vade tarihi 01.01.2005, tediye tarihi 01.01.2011 olarak gösterilmiştir. Tanzim tarihinin bu şekilde vade tarihi bölümünde tekrar edilmiş olması, senet metnindeki vade tarihi ve tediye tarihi dikkate alındığında ikinci bir vade tarihi olarak kabul edilemeyeceğinden, takibe konu bononun kambiyo senedi olma vasfını etkilemez. (Dairemizin 24.04.2003 T. 2003/6584 E.- 9218 K., 09.03.2004 tarih, 2004/135E- 5372K. Ve HGK 07.03.1990 gün ve1989/12-681 E.-1990/154 K.).
O halde, takip dayanağı senet bono vasfında olduğundan mahkeme kararının onanması gerekirken, resen bozulduğu anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 23.02.2017 tarih ve 2016/9666 E. – 2017/2583 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 05/07/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);