Yargıtay Kararı

Otomobildeki cam filmi görüşü engellemiyorsa idari yaptırım uygulanmaz.

Otomobildeki cam filmi görüşü engellemiyorsa idari yaptırım uygulanmaz.

19. Ceza Dairesi         2016/376 E.  ,  2016/20120 K.

“İçtihat Metni”

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1 -b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında 189,00 Türk lirası İdarî para cezası uygulanmasına dair …Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince düzenlenen 11/04/2015 tarihli ve HF 4553… sayılı trafik İdarî para cezası karar tutanağına yönelik başvurunun reddine ilişkin …Sulh Ceza Hakimliğinin 24/04/2015 tarihli ve 2015/45 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 08/07/2015 gün ve 45799 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16/09/2015 gün ve KYB. 2015-256929 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre muteriz hakkında sürücülüğünü yaptığı aracın camlarının filmli olması nedeniyle 2918 sayılı Kanun’un 30/1-b maddesindeki “..görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlar…idari para cezası ile cezalandırılırlar.” şeklindeki düzenleme uyarınca idari yaptırım uygulanmış ise de, bahse konu filmlerin görüşü engellediğine dair idari yaptırım tutanağında herhangi bir tespit yapılmadığı gibi buna ilişkin raporda aldırılmadığı, kaldı ki muteriz tarafından dosyaya sunulan söz konusu araca ilişkin fotoğraflarda çıplak gözle bakıldığında dahi söz konusu filmlerin görüşü engellemediğinin anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararının kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, kabahatli hakkındaki 11/04/2015 tarih ve HF-4553… seri numaralı tutanakla verilen idari yaptırım kararına dair …Sulh Ceza Hakimliğinin 24/04/2015 tarihli ve 2015/45 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli … hakkındaki 11/04/2015 tarih ve HF-4553…seri numaralı trafik idarî para cezasının kaldırılmasına, 22.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);