Yargıtay Kararı

Bononun teminat senedi olarak düzenlenmesi kıymetli evrak vasfını etkilemez.

Bononun teminat senedi olarak düzenlenmesi kıymetli evrak vasfını etkilemez.

11. Hukuk Dairesi         2015/9837 E.  ,  2015/11353 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 29/09/2014
NUMARASI : 2014/543-2014/543 D.İŞ

Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 29/09/2014 tarih ve 2014/543-2014/543 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden (alacaklı ) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İhtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili, 30/03/2011 tanzim, 22/09/2014 vade tarihli 9.000,00 TL bedelli bir adet bono türündeki senet bedelinin 8.100,00 TL lik kısmının vadesinin gelmiş olmasına rağmen ödenmediğini ileri sürerek, borçluların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir.
Mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde; talep konusu bononun teminat senedi olduğu gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili temyiz etmiştir.
Talep , bonoya dayalı ihtiyati haciz istemine ilişkindir.
Mahkemece, ihtiyati hacze dayanak teşkil eden bononun teminat senedi olduğu gerekçesiyle, istemin reddine karar verilmiş ise de, İsteme dayanak senet metninde bononun kredi sözleşmesinin teminatı olarak verildiğine dair herhangi bir ibare ve açıklık bulunmadığı ve dosyada bu yolda herhangi bir delil olmadığı gibi, bononun teminat senedi olarak düzenlenmesi de kıymetli evrak vasfını etkilemeyeceğinden istemin reddi doğru görülmemiş, ihtiyati haciz talep eden vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükümün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın ihtiyati haciz talep eden yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);