Yargıtay Kararı

Borçlu vekilinin dosyaya vekalet sunup suret harcı yatırması dosyadaki hacizlerden haberdar olduğunu gösterir.

Borçlu vekilinin dosyaya vekalet sunup suret harcı yatırması dosyadaki hacizlerden haberdar olduğunu gösterir.

12. Hukuk Dairesi         2019/7056 E.  ,  2020/3985 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun haczedilen taşınmazın İİK’nun 82/1-12. maddesi kapsamında haline münasip evi olduğu iddiasıyla haczin kaldırılması talebinde bulunduğu, mahkemece; şikayetin kabulüne karar verildiği, alacaklının istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istemin esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK’nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendinde yer alan haczedilmezlik şikayeti, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca yedi günlük süreye tâbidir. Bu süre öğrenme tarihinden başlar.
Somut olayda; borçlunun adına kayıtlı 1044 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaza 07.06.2016 tarihinde haciz konulduğu, borçlu vekili Av. … tarafından icra takip dosyasına 22.12.2106 tarihinde suret harcı yatırılarak vekaletname sunduğu, bu durumda borçlunun şikayet konusu haczi en geç 22.12.2016 tarihinde öğrendiğinin kabulü gerekir. Dolayısıyla, 13.02.2017 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvuru, İİK’nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük süreden sonradır.
O halde mahkemece, şikayetin süre aşımından reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü yönünde hüküm tesisi ve istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ile ilk derece mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 19.03.2019 tarih ve 2018/2933 E. – 2019/543 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve … 15. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 17.07.2018 tarih, 2017/124 E. – 2018/829 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 08/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);