Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Borçlunun maliki bulunduğu mahcuzlar üzerinde 3.kişi kiracının haczedilemezlik şikayetinde bulunmasına yasal imkan yoktur.

12. Hukuk Dairesi         2006/1431 E.  ,  2006/4869 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Üsküdar 1. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 30/11/2005
NUMARASI : 2005/680/696

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi Özel S.Tıp Hizmetleri Ltd. Şti.nin takipte alacaklı ve borçlu sıfatı bulunmamaktadır. Borçlunun maliki bulunduğu mahcuzlar üzerinde kendisinin kiracı olduğundan bahisle haczedilemezlik şikayetinde bulunmasına yasal imkan yoktur.
Öte yandan üçüncü kişinin başvurusun değerlendirilmesi halinde, borçluya ait menkullerin icra müdürlüğüne teslimi için uygun görülecek teminat karşılığında süre verilmesine ilişkindir.
Mahkemece somut olayda uygulama yeri olmayan İİK.nun 82/1-2, 99-97/1, 85/6,  20.maddeleri gerekçe yapılarak ve talep aşılmak suretiyle haciz ve muhafaza işlemlerinin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 09.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi

);