Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Ücret ödemesinin bordro, benzeri belge veya banka yolu ile işverence ispatı gerekir.

9. Hukuk Dairesi         2015/22530 E.  ,  2018/18460 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı işveren bünyesinde 24/08/2009-20/12/2010 tarihleri arasında makine mühendisi olarak çalıştığını, işten ayrılmadan önceki son maaşının net 3.000,00 TL olduğunu, ancak sigorta primlerinin brüt 1.500,00 TL üzerinden gösterildiğini, davacının Cumartesi günleri ve resmi tatiller dahil her gün saat 08:00-18:00 saatleri arasında çalıştığını, ayrıca çalıştığı ilk yıl her ay 2 Pazar günü çalışmasına rağmen bu çalışmalarının karşılığının ödenmediğini, davacının iş sözleşmesinin 20/12/2010 tarihinde davalı tarafından İş Kanununun 25/II-b-h maddesi uyarınca feshedildiğini, işe iade davası açıldığını, … 2. İş Mahkemesi’nin 2013/147 esas ve 2013/179 karar sayılı kararı ile iş sözleşmesinin haklı nedene dayanmaksızın feshedildiği kabul edilerek davanın kabulüne karar verildiğini, kararın Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2013/14713 esas ve 2014/9163 karar sayılı kararı ile onanarak kesinleştiğini, bu karara istinaden ihtarname ile işe iade başvurusunda bulunulduğunu, davalı işverenin davacıyı işe davet ettiğini, davacının 30/05/2014 tarihinde işbaşı yaptığını, ancak davacının işe davetinin samimi olmaması nedeniyle davacının 06/06/2014 tarihinde işten ayrıldığını ileri sürerek, kıdem, ihbar, işe başlatmama tazminatları ve boşta geçen süre ücreti, hafta tatili … ücreti, fazla … ücreti ve resmi bayram … ücret alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının davalı işyerinde makine mühendisi pozisyonunda çalışırken davalı tarafından iş sözleşmesinin feshedildiğini, davacı tarafından … 2. İş Mahkemesi’nin 2013/147 esas sayılı dosyası ile işe iade davası açıldığını, yapılan yargılama neticesinde davacının işe iadesine karar verildiğini,davacının ihtarname ile işe iade başvurusunda bulunduğunu, süresi içinde davacının işe davet edildiğini, davacının belirtilen tarihte işbaşı yaptığını, 05/06/2014 tarihinde 3 gün ücretsiz izin aldığını, 09/06/2014 tarihinde davacının işbaşı yapması gerekirken 09-10-12/06/2014 tarihlerinde işe gelmediğini, iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanununun 25/II-g maddesi uyarınca 13/06/2014 tarihinde haklı nedenle feshedildiğini, davalı tarafından davacıya ödeme yapılmayacağına ilişkin bir beyanda bulunulmadığını, davacının işe başlama iradesinde samimi olmadığını, davacının hiçbir ücret, tazminat ve alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının feshinin haklı nedene dayanmadığı gerekçesiyle kıdem, ihbar ve işe başlatmama tazminatlarının reddine, fazla … ücretlerinin tanık beyanlarına göre elden ödendiği gerekçesiyle reddine,ispatlanamadığı gerekçesiyle ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağının reddine, diğer alacakların kabulüne şeklinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, fazla mesai ücretlerinin ödenip ödenmediği noktasında toplanmaktadır.
… olgusunu işçi her türlü delille kanıtlama yükümlülüğü altında iken, … karşılığı ücretin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8/3, 32 ve 37. Maddeleri uyarınca bordro ve benzeri belge veya banka yolu ile ödendiğini işveren kanıtlamalıdır. Kanun elden ödeme öngörmemiş, işverene belge yükümlülüğü getirmiştir.
Somut uyuşmazlıkta; davacı vekili, davacının Cumartesi ve resmi tatillerde dahil 08.00-18.00 arası çalıştığını iddia etmiş buna karşılık davalı vekili ise, davacının … sürelerine yönelik beyanda bulunmaksızın davacının hiçbir ücret, tazminat ve alacağı bulunmadığını savunmuştur. İddiaları ve savunmaları teyit amacıyla, taraflar tanık deliline başvurmuş tanıkların elden ödemeye yönelik beyanları esas alınarak davacının fazla mesai ücret alacağının reddine karar verilmiştir.
Tanıkların “elden ödenirdi” beyanı davacının kabulü olmadığı sürece sonuca etkili değildir. Bu nedenle mahkemece fazla mesai ücretlerinin elden ödendiğine yönelik tanık beyanlarına itibar edilerek davacının fazla mesai ücret isteminin reddine karar verilmesi hatalıdır.
Fazla mesai ücret alacağının ödendiğine dair davalı işverence dosyaya yazılı bir delil sunulmadığına göre dosya içerisinde hükme esas alınan bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak makul oranda bir takdiri indirimde yapılarak karar verilmesi gerekirken tümden reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);