Yargıtay Kararı

Bordrolar imzalı olsa bile gerçek ücret üzerinden ödeme yapılmamış ise gerçek ücret üzerinden hesaplama yapılıp tahakkuklar mahsup edilmelidir.

Bordrolar imzalı olsa bile gerçek ücret üzerinden ödeme yapılmamış ise gerçek ücret üzerinden hesaplama yapılıp tahakkuklar mahsup edilmelidir.

9. Hukuk Dairesi         2014/28073 E.  ,  2016/705 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı Talebinin Özeti:
Davacı vekili, hizmet sözleşmesinin bir kısım işçilik alacaklarının ödenmemesi ve SGK primlerinin davacının aldığı gerçek ücret üzerinden değil asgari ücret üzerinden ödenmesi nedeniyle davacı tarafından haklı olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, hizmet sözleşmesinin davacı tarafından istifa suretiyle feshedildiğini ve bu nedenle davacının kıdem tazminatına hak kazanmadığını, davacının fazla çalışma yapması, genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalışması durumunda, bunun o ayın bordrosunda gösterilerek karşılığının ödendiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş akdinin davacı tarafından SGK primlerinin davacının gerçek ücreti üzerinden değil asgari ücret üzerinden yatırılması nedeniyle haklı olarak feshedildiği, davacının fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin işveren tarafından imzalı bordrolar ile ödendiğinin ispat edildiği gerekçesiyle, kıdem tazminatı talebinin kabulüne, diğer taleplerin ise reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları ile davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı, genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalışıp çalışmadığı, söz konusu alacakların işveren tarafından ödenip ödenmediği noktasında toplanmaktadır.
Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının fazla çalışmalarının, hafta tatili ve genel tatil günlerindeki çalışmalarının karşılığının bordrolarda gösterildiği ve karşılığının ödendiği, bordroların ihtirazı kayıt konmadan işçi tarafından imzalandığı, davacının bordrolarda gösterilen sürelerden daha fazla bir süre fazla çalışma yaptığını, genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalıştığını ispat edemediği belirtilmiş ve söz konusu alacaklar hesaplanmamıştır.
Dosyada mevcut davacının imzasını havi ücret bordrolarının incelenmesinde, bordroların büyük bir kısmında fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücreti tahakkuklarının bulunduğu, bordroların ihtirazi kayıt konmadan davacı işçi tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.
Ancak, bordrolarda gösterilen ücretin, davacının gerçek ücretini yansıtmadığı, davacının bordrolarda görünen ücretten daha fazla ücret aldığı mahkemece kabul edildiğine göre, bordrolardaki süreler nazara alınarak, yargılama sırasında tespit edilen gerçek ücret üzerinden fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretleri bilirkişiye hesaplattırılmalı, bulunan tutarlardan bordrolarda tahakkuk ettirilen miktarlar mahsup edilmeli aradaki fark hüküm altına alınmalıdır. Ayrıca, varsa tahakkuk ve ödeme bulunmayan aylar için de tanık beyanlarına göre hesaplama yapılmalıdır.
Hatalı tespit ve değerlendirmeler ile fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücreti taleplerinin tümden reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);