Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Çatısız yerlerin kirasında kiracının temerrüde düşürülebilmesi için kiracıya verilecek ödeme süresi en az 10 gündür.

(Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         2013/11417 E.  ,  2013/15060 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İtirazın kaldırılması ve tahliye

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kira alacağının tahsili için girişilen tahliye istekli takibe vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece itirazın kaldırılmasına, kiralananın tahliyesine karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Tarafların iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davalı vekilinin tahliyeye yönelik temyiz itirazlarına gelince; davacı alacaklı 08.03.2013 günü başlattığı icra takibinde 01/03/2013 başlangıç tarihli ve üç ay süreli kira sözleşmesine dayanmıştır. Taraflar arasında düzenlenen dayanak kira sözleşmesi ile … Alabalık Çiftliği içindeki “Alabalık satış ve servis reyonu” kiraya verilmiştir. T.B.K.’nun 315. maddesinde kiracının temerrüdü düzenlenmiştir. T.B.K.’nun 315/2. maddesine göre çatısız yerlerin kirasında kiracının temerrüde düşürülebilmesi için kiracıya verilecek ödeme süresinin en az 10 gün olacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre davalı borçluya ödeme emrinde 10 günlük ödeme süresi verilmesi gerekirken, 6 gün ödeme süresi verilmiştir. Bu durumda davalı kiracının temerrüde düşürüldüğünden söz edilemez. Bu nedenle tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde tahliye talebinin de kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte yazılı nedenle davalı vekilinin alacak yönünden temyiz itirazlarının reddi ile kararın alacak yönünden ONANMASINA, yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenle davalı vekilinin tahliyeye yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın tahliye yönünden BOZULMASINA, onanan kısım için temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 07.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);