Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Çekişme konusu edilen yerin ise 634 Sayılı Yasanın 16 ve 19 maddeleri kapsamında bulunduğu gözetildiğinde davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiği açıktır.

1. Hukuk Dairesi         2011/1502 E.  ,  2011/3052 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ÜSKÜDAR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 12/10/2010
NUMARASI : 2010/38-2010/260

Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, kayden maliki oldukları 60 sayılı parsel ile dava dışı 61, 62, 63 ve 64 sayılı parsellerin ortak methali ve otopark olarak tapuda kayıtlı olan 68 nolu parseli; 61 parsel maliki davalının eski bağ evini onarıp tenis kortları işletmesinin idare yeri ve lokal yapmak suretiyle işgal ettiğini, davalının kullandığı binanın otopark alanını daralttığını ileri sürerek, elatmanın önlenmesi ve yıkım istemişler; yargılama sırasında davacı Apartman Yönetimi, davadan feragat ettiğini bildirmiştir.
Davalı, imar uygulaması  ve ifraz işleminden önce tarla vasfında olan 68 sayılı parsel içindeki mesken olarak kullanılan binayı düzelterek sosyal tesis olarak tahsis edildiğini, kimsenin  istifadesini engellemediğini belirtip, davanın reddini savunmuştur.
Davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Dairece; “kısa karara çelişkili olarak gerekçeli karar verilmesinin doğru olmadığı” gerekçesiyle bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi . . raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü. 
Dava, elatmanın önlenmesi ve yıkım isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, davacı Apartman Yöneticiliği tarafından açılan davanın feragat nedeniyle reddine, davacı şahıslar tarafından davalı aleyhine açılan elatmanın önlenmesi ve yıkım davasının kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacıların 2635 ada 60 parsel sayılı taşınmazda bağımsız bölüm malikleri oldukları, 2635 ada 68 parsel sayılı taşınmazın ise 60, 61, 62, 63 ve 64 nolu parsellerin müşterek methali olduğu, 68 sayılı parselin beyanlar hanesinde otopark parseli olup başka maksatla kullanılamayacağı şerhi bulunduğu görülmektedir.
Ancak, çekişme konusu yerin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 66.maddesi gereğince birden fazla parsel üzerinde yaygın biçimde konumlandığı ve kat mülkiyeti kurulduğu ve çekişme konusu edilen yerin ise 634 Sayılı Yasanın 16 ve 19 maddeleri kapsamında bulunduğu gözetildiğinde Ek 1.madde uyarınca bu yasadan kaynaklanan uyuşmazlıklara münhasıran Sulh Hukuk Mahkemelerinde bakılacağı hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, mahkemece verilen daha önceki kararın kısa karar – gerekçeli karar çelişkisinden bozulmuş olması kamu düzenini ilgilendiren görev hususunun ele alınmasına engel değildir.
Hal böyle olunca davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir. 
Davalının, temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün HUMK.’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16.03.2011  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);