Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin iş akdinin sona erdiği tarih noktasında farklı bir tarih bildirmesine rağmen mahkemenin taleple bağlı kalmayıp sgk dökümlerine göre hazırlanan bilirkişi raporuna itibar etmesi bozma sebebidir.

7. Hukuk Dairesi         2014/3423 E.  ,  2014/10494 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi : İskenderun 2. İş Mahkemesi
Tarihi : 10/10/2013
Numarası : 2013/214-2013/47

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
2-Davacı, iş akdinin haksız ve bildirimsiz olarak sona erdirildiğini ve ödenmeyen işçilik alacakları bulunduğunu öne sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun “taleple bağlılık ilkesi” başlığını taşıyan 26. maddesinde “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda davacı vekili, 27.09.2012 tarihli dava dilekçesi ile; iş akdinin 01.07.2012 tarihinde sona erdiğini belirtmesine karşın; Mahkemece SGK tarafından gönderilen sigorta hizmet cetvelini esas alarak iş akdinin 30.07.2012 tarihinde sona erdiğini kabul ile işçilik alacaklarını hesaplayan bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 12/05/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);