Yargıtay Kararı

Çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemez.

Çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemez.

11. Hukuk Dairesi         2020/4949 E.  ,  2021/2315 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 18.12.2018 tarih ve 2015/712-2018/391 sayılı kararın Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olduğu anlaşılmakla, duruşma için belirlenen 08.03.2021 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. …dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi Dr. … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davacı şirketin davalı şirketten 31.12.2008 tarihli, … sıra nolu 7.177,56 TL, 21.10.2008 tarihli, … sıra nolu 5.622,59 TL, 21.10.2008 tarihli, … sıra nolu 70.463,96 TL’lik fatura bedelleri (kur farkı-kambiyo karı) ile cari hesaptan kaynaklanan alacaklarını ödemesini talep ettiğini, ancak davalının ödeme yapmaması üzerine … 1. Noterliği’nin 21.11.2009 tarih ve 31298 Y.N.’lu ihtarnamesinin tebliğ edildiğini, yine ödeme yapılmaması üzerine … 3. İcra Müdürlüğü’nün 2009/2105 esas sayılı icra dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini iddia ederek itirazın iptaline ve %40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, dava dosyasında bulunan belgeler kapsamında davacı tarafından davalı şirkete toplamda 273.957,12 USD karşılığı 339.255,18 TL’lik fatura düzenlendiği, davalı şirket tarafından bu faturalara karşılık vadeli çeklerin verildiği, bu çeklerin ödeme tarihlerindeki TCMB Efektif USD satış kuru üzerinden değerlendirildiğinde USD olarak toplam ödeme tutarlarının 222.837,89 USD olduğu, 273.957,12 USD faturadan dolayı 51.119,23 USD kur farkı doğduğu, davaya konu kesilen faturaların toplam tutarlarının ise 46.931,98 USD + KDV = 55.379,74 USD karşılığı 83.264,10 TL olarak düzenlendiği, dava dosyasında mevcut bulunan belgelere ve alınan bilirkişi raporlarına göre davacının davalıdan kur farkından kaynaklı 83.264,27 TL alacaklı bulunduğu ve faiz talebinin de yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, cari hesap ve kur farkı alacağından kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosya içerisinde bulunan 25.01.2018 tarihli bilirkişi ek raporu incelendiğinde cari hesaba yönelik yapılan ve hesaplamaya esas alınan 342.430,00 TL davalı ödemelerinin çeklerle yapıldığı görülmektedir. Çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemeyeceği Dairemizce istikrar kazanmış uygulamalardandır. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 11.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);