Yargıtay Kararı

Dava konusu taşınmaz tek olduğundan kendilerini ayrı ayrı vekil ile temsil ettiren tüm davacılar lehine tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Dava konusu taşınmaz tek olduğundan kendilerini ayrı ayrı vekil ile temsil ettiren tüm davacılar lehine tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

5. Hukuk Dairesi         2014/5083 E.  ,  2014/19955 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

– K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor değer biçme yöntemi bakımından yasa hükümlerine uygundur.
Davaya konu arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davacılar vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki hususlar dışındaki temyiz itirazları red edilmelidir. Şöyleki;
…)Dava konusu taşınmaz tek olup, tek harç ödenmek suretiyle dava açıldığından kendilerini ayrı ayrı vekil ile temsil ettiren tüm davacılar lehine tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmadığı gibi,
…) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici …. maddesinde değişiklik yapan ve ….06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasanın ….maddesi ile “kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespit davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir. … açılan ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.” hükmünün getirilmiş olduğu gözetildiğinde, harcın maktu olarak hüküm altına alınması gerektiğinden;
Doğru değilse de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
a)Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının …. bendinin çıkartılmasına, yerine (Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT md. …/… gereğince; 440,00TL vekalet ücretinin davalı idareden alınıp davacılar vekiline ödenmesine,) cümlesinin yazılmasına,
b)Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının …. bendinin çıkartılmasına, yerine (Alınması gereken 24,30 TL karar harcının peşin harçtan mahsubu ile kalan harcın davacılara iadesine, davacılardan alınan 24,30TL harcın davalıdan alınıp davacılara ödenmesine,) cümlesinin yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalı idareden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, davacılardan peşin alınan temyiz ve taraflardan peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 03.07.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);