Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Dava konusu vekalet ücreti tartışmasız ve belirli olmamakla, tespiti yargılamayı gerektirmektedir.

(Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi         2012/17427 E.  ,  2012/25111 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalının vekili olarak… İş Mahkemesinde dava açtığını ve davanın kabulüne karar verildiğini fakat davalının vekalet ücretini ödemediği gibi kendisini haksız olarak azlettiğini belirterek, fazlaya dair haklarını saklı tutarak şimdilik 500,00 TL vekalet ücreti alacağının davalıdan faizi ile tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, HMK 109/2. Maddesi gereğince kısmi dava açılamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, vekalet ücreti alacağının tahsili istemi ile fazlaya dair haklarını saklı tutarak eldeki davayı açmış olup, dava tarihi itibariyle bu tür kısmi davalar açılabileceği gibi, 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nın 109/2 maddesinde de ”Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz ” demektedir. Somut olayda dava konusu vekalet ücreti tartışmasız ve belirli olmamakla, tespiti yargılamayı gerektirmektedir. Bu nedenlerle işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi bozma nedenidir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 7.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);