Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Davacı avukatın belirttiği bazı dosyalardan dolayı talep ettiği vekalet ücretinin yargılama safahatinde belirlenecek olmasından ötürü dava belirsiz alacak davası olarak açılabilir.

13. Hukuk Dairesi         2013/12938 E.  ,  2013/29373 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, avukat olduğunu, davalı Bakanlıkta sözleşmeli avukat olarak görev yaptığını, sözleşmede aylık maaşının dışında takip ettiği dava ve icra takipleri nedeniyle ayrıca karşı yan vekalet ücretinin kendisine ödeneceğinin kararlaştırılmasına rağmen hakettiği karşı yan vekalet ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek vekalet ücreti alacağının tespiti ile belirsiz alacak olarak şimdilik 10.000.00.TL’ nın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, sözleşmeye göre takip edilen çok sayıdaki adli ve idari dava ve icra takipleri nedeniyle karşı yan vekalet ücretinin tahsili istemine ilişkindir. Davacı, dava dilekçesinde değer olarak 10.000.00.TL göstermiş, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle gerçek değerin tespitini talep etmiştir. Mahkemece, davacıya kesin süre içerisinde davasının belirsiz alacak davası olduğu yönünde davacı açıklayıcı beyanda bulunmasına rağmen HMK 119/2 maddesi gereğince dava şartının bulunmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir. Davacının, dilekçesinde belirtiği bazı dosyalardan dolayı talep ettiği vekalet ücretinin yargılama safahatinde belirlenecek olması 2013/12938-29373 gözönünde bulundurularak açılan davanın belirsiz alacak davası olarak kabul edilerek işin esasına girilip taraf delilleri toplanarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken dava şartı yokluğundan usulden ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);