Yargıtay Kararı

Davacının taşınmazın mülkiyetini kazandığı gün ile davalının taşınmazı terk ettiği gün arasındaki süre için ecrimisile hükmedilmelidir.

Davacının taşınmazın mülkiyetini kazandığı gün ile davalının taşınmazı terk ettiği gün arasındaki süre için ecrimisile hükmedilmelidir.

1. Hukuk Dairesi         2018/198 E.  ,  2018/838 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, yurtdışında yaşadığı için 1675 ada 7 parsel sayılı taşınmazda bulunan 9 nolu bağımsız bölümü satın alması amacıyla davalı …’a para gönderdiğini ancak davalının taşınmazı kendi adına tescil ettirmesinden dolayı tapu iptali ve tescil davası açtığını, dava sonucunda çekişme konusu taşınmazın adına tesciline karar verildiğini, ancak davalıların 2003 tarihinden itibaren taşınmazı mesken olarak kullanmaya devam ettiklerini ileri sürerek ecrimisile karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davaya cevap vermemişler, aşamalardaki beyanlarında 2013 senesi ramazan ayının birinci günü evi boşalttıklarını bildirmişlerdir.
Mahkemece, tapu iptali ve tescil kararının kesinleşmesinden itibaren davacının mülkiyet hakkını kazandığı gerekçesiyle kısmen ecrimisile karar verilmiştir.
Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle; davacının çekişmeli taşınmazı 31.05.2013 tarihinde kesinleşen tescil ilamı ile edindiği, anılan tescil ilamının inşai(kurucu) nitelikte olduğu ve karar tarihinden sonrası için etkili olabileceği, davalıların da taşınmazı 09.07.2013 tarihinde boşalttıkları gözetilerek tapu iptali ve tescil kararının kesinleşme tarihi ile davalıların taşınmazı boşalttıkları tarihler arasındaki dönem için ecrimisile hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davacının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 8.20.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 12/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);