Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Davalı şirket yapılan takibe karşı 100.-TL dışında borcu olmadığına itiraz etmiş sözleşmeye ve aylık kiraya açıkça itiraz etmemiştir. Bu durumda kira ilişkisi ve takip konusu miktar kesinleşmiştir.

(Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         2009/11061 E.  ,  2010/338 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … İcra Mahkemesi

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı tarafından 20.07.2007 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanılarak 15.12.2008 tarihinde başlatılan icra takibi ile aylık 900.-TL’den Temmuz 2008 bakiyesi 100.-TL ödenmeyen Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2008 kiraları toplamı 4.600 TL kira alacağının tahsili istenmiş davalı, 25.12.2008 tarihli itiraz dilekçesinde Ağustos 2008 kirasından 100.-TL borcunun bulunduğunu bunun dışında borcunun bulunmadığını ileri sürerek itiraz etmiştir. Davacı ise 12.01.2009 tarihli dava dilekçesi ile itirazın kaldırılması isteminde bulunmuştur. Mahkemece konunun yargılamayı gerektirdiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Takibe dayanak yapılan 20.07.2007 başlangıç tarihli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayıp bu sözleşme hükümleri tarafları bağlar. Davalı şirket yapılan takibe karşı 100.-TL dışında borcu olmadığına itiraz etmiş sözleşmeye ve aylık kiraya açıkça itiraz etmemiştir. Bu durumda kira ilişkisi ve takip konusu miktar kesinleşmiştir. Mahkemece işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 21.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);