Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Takibin durdurulmasına ilişkin takip kesinleştikten sonra verilen karar, hacizlerin durdurulmasına ilişkin bir hüküm içermediğinden ve hacizlerin kaldırılmasını gerektirmediğinden bu karara dayanılarak da hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez.

12. Hukuk Dairesi         2012/30457 E.  ,  2013/182 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 07/06/2012
NUMARASI : 2012/323-2012/395

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi  tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus icra takibinde borçlu, İzmir 4. İcra Müdürlüğü’nün 2012/5199 E. numaralı icra takip dosyasına dayanak teşkil eden yedi adet emre muharrer senetten altı adedinin vadesinin gelmemiş olduğu ancak, İzmir 12. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 11.04.2012 tarihli ihtiyati haciz kararı nedeniyle takip konusu yapıldığı  itirazları üzerine  ihtiyati haciz kararının 11.05.2012 tarihli karar ile kaldırıldığı ve akabinde İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi nin 2012/263 E. ve 264 E. numaralı dosyası üzerinden verdiği 14.05.2012 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile takibin “12.385.000 USD. ” tutarındaki altı adet vadesi gelmeyen senet yönünden durdurulmasına karar verildiği halde,  ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına yönelik taleplerinin icra dairesince reddedildiğinden, bu husustaki ret kararının  iptaline,  ihtiyati tedbiren “2.000.000 USD. ” (3.600.400 TL.) ‘yi aşkın tüm hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, vadesi gelmemiş 6 adet bono yönünden ihtiyati haciz kararı kaldırıldığı gibi aynı bonolar yönünden takip tedbiren durdurulduğu, bu bonolar yönünden takibe devam imkanı kalmadığı ve haciz de uygulanamayacağından, icra müdürlüğünce borçlular vekilinin aşkın hacizlerin kaldırılması yönündeki talebinin kabulü gerekirken reddedilmesi yasaya aykırı olduğundan davanın kabulü ile, İzmir 4. İcra Müdürlüğünün 2012/5199 esas sayılı takip dosyasında  icra müdürlüğünün 18/05/2012 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.  
İzmir 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin  11.04.2012 tarihli ihtiyati haciz kararı ile, takip konusu 7 senet için ihtiyati haciz kararı verdiği, aynı mahkemenin yapılan itiraz üzerine 11.5.2012 tarihli karar ile, itiraza konu 01/10/2012 vade tarihli senet, 01/04/2013 vade tarihli senet, 01/10/2013 vade tarihli senet, 01/04/2014 vade tarihli senet, 01/10/2014 vade tarihli senet, 01/04/2015 vade tarihli senet senetler hakkında verilen 11/04/2012 tarih 2012/123-123 D.İş sayılı ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verdiği anlaşılmıştır.
İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi  2012/263 E. ve 264 E. numaralı dosyası üzerinden verdiği 14.05.2012 tarihli ara kararları ile, takibe konu olan vadesi gelmeksizin icra takibine konu edilen “12.385.000 USD. ” tutarındaki altı adet senet yönünden takibin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.
 Somut olayda, her ne kadar İzmir 12. Asliye Ticaret Mahkemesi  tarafından vadesi gelmeyen bonoları da kapsar şekilde ihtiyati haciz kararı verilerek sonradan kaldırıldığı ve bu karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 4.12.2012 tarih ve 2012/16556-19802 sayılı kararı ile onanmış ise de; borçlular hakkında 13.04.2012 tarihinde asıl takibe geçilerek örnek 10 ödeme emri 16.04.2012 tarihinde tebliğ olunduğu halde borçluların İİK 168 maddesi gereği 5 gün içinde takibin esasına yönelik olarak icra mahkemesinde itirazda bulunmadığına göre takip kesinleştiğinden  haciz yapılmasında usul ve yasaya aykırı yön bulunmamaktadır.
Kaldı ki, İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  2012/263 E. ve 264 E. numaralı dosyası üzerinden verdiği 14.05.2012 tarihli ara kararları ile takibin durdurulmasına ilişkin takip kesinleştikten sonra verilen karar, hacizlerin kaldırılmasını gerektirmediği gibi hacizlerin durdurulmasına ilişkin hüküm de bulunmadığından bu karara dayanılarak da hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez.
Bu durumda, icra dairesince vadesi gelmeyen altı adet bono yönünden ihtiyati haciz kararının kaldırılması yönündeki talebin reddedilmesi yerindedir. Mahkemece, şikayetin bu nedenle reddine karar verilmesi gerekir iken aksine düşünce ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);