Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Davalı yararına avukatlık vekalet ücreti hükmedilmesi için avukatın duruşmaları takip zorunluğu bulunmayıp davaya cevap dilekçesi sunması ile nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

12. Ceza Dairesi         2019/1777 E.  ,  2020/6807 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
Hüküm : Davanın reddi


Davanın reddine ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Tazminat talebinin dayanağı olan Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/124 Esas – 2015/356 Karar sayılı ceza dosyası kapsamında, davacının silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 29.01.2009 – 20.05.2009 tarihleri arasında 111 gün tutuklu kaldığı, yapılan yargılama sonunda beraatine hükmedildiği, beraat hükmünün 29.09.2015 tarihinde kesinleştiği, tutuklama tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMK’nın 142. maddesinde öngörülen süre içinde yetkili ve görevli mahkemeye davanın açıldığı ve kanunda öngörülen yasal şartların oluştuğu,
Davacının CMK’nın 141/1-e maddesi gereğince 10.000 TL maddi, 20.000 TL manevi tazminatın tutuklama tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile ödenmesi talebine ilişkin söz konusu davada, davacı hakkında aynı nedene dayalı derdest dava bulunduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği anlaşılmakla;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davacı vekilinin, tazminat miktarının az olduğuna, davalı vekilinin, tazminat miktarının fazla olduğuna, ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Uyap sisteminden yapılan incelemede davacının tazminat talebinin dayanağı olan Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/124 Esas – 2015/356 Karar sayılı ceza dosyası kapsamında, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/161 Esas sayılı dosyasında 06.11.2015 havale tarihli dilekçe ile CMK’nın 141/1-d maddesi gereğince tazminat talep ettiği, inceleme konu davada ise aynı Kanunu 141/1-d maddesi gereğince tazminat talebinde bulunduğu ve dosyanın derdest olduğu, her iki davanın tazminat nedenlerinin farklı olması nedeniyle mükerrer davadan bahsedilemeyeceği, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasını yargıya bir görev olarak yükleyen Anayasanın 141/son maddesi hükmü gereğince her iki dava dosyasının Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/161 Esas sayılı dava dosyasında birleştirilip esas hakkında karar verilmesinin lüzumu,
Kabul ve uygulamaya göre de;
Dairemizce benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 27.09.2011 tarih, 2011/3-167 Esas, 2011/194 Karar ve 20.12.2011 tarih, 2011/2-364 Esas, 2011/287 Karar sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere, davalı … lehine vekalet ücretine hükmedilmesi için davalı vekilinin duruşmaları takip zorunluğunun bulunmadığı gözetilmeden, davanın tümüyle reddine karar verilmesi karşısında, vekili aracılığıyla davaya cevap dilekçesi sunan davalı … yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen oranlar üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, dilekçe yazım ücretine hükmolunması,
Bozmayı gerektirmiş aykırı olup, davalı vekilinin ve davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 07.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);