Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İş sözleşmesinin feshine gerekçe yapılan olaylarla ilgili işlemlerin gazete haberine konu olması durumda haberi yapan şahsın tanık olarak ifadesine hakimce başvurulabilir.

22. Hukuk Dairesi         2011/947 E.  ,  2011/2762 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Denizli 2. İş Mahkemesi
TARİHİ : 17/11/2009
NUMARASI : 2008/292-2009/704

Davacı, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli neden olmaksızın feshedildiğini, işten çıkartılma gerekçesi olarak TİS’nin 73. maddesinin 26. bendinin gösterildiğini, bu maddenin iş akdinin feshine dayanak tutanak ile ilgisinin bulunmadığını, tutanakta işyerini terk ettiği iddia edilmesine rağmen daha önce tutulan tutanakla ilgili  herhangi bir uyarı ve ikazın yapılmadığını, tutanak ile ilgili savunmasının alınmadığını belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesini istemiştir. 
Davalı, feshin haklı nedene dayandığını, su işlerinde çalışan davacının vatandaştan su parası diye aldığı paraları kendi üzerinde tuttuğunu yine su parası diye parasını aldığı bir vatandaşı bu şekilde kandırdığını, bu şahsın davacıyı takip etmesi üzerine yaptığı hukuka ve ahlaka aykırı davranışların farkında olan davacının kullandığı aracı terk ederek korkusundan mesaiye gelmediğini, davacının iş sözleşmesinin hukuka aykırı davranışları ile taraflar arasındaki iş sözleşmesinin güven ögesini yıktığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece  davalı tarafından fesih gerekçesi olarak ileri sürülen hususlar ispat olunamadığı, davacının iş sözleşmesinin haksız olarak sona erdirildiği ve yapılan feshin geçersiz olduğu gerekçesiyle işe iadeye karar verilmiştir.
Dosya içeriğine göre, davacı su işlerinde işçi olarak çalışmaktadır. Davacının iş sözleşmesi; kendisine belediyeye yatırması için para verdiğini iddia eden vatandaşla tartışması sonrasında işyerine gelmemesi nedeniyle tanzim edilen tutanak üzerine feshedilmiştir.  
Dosya kapsamından dinlenilen tanıklarının olay hakkında görgüye dayalı bilgileri olmadığı anlaşılmaktadır. Davacı hakkında feshe gerekçe yapılan olaylarla ilgili işlemlere Hakkı Memişoğlu’ nun gazete haberine konu olması üzerine başlandığı ancak yargılama sırasında adı geçen şahsın tanık olarak ifadesine başvurulmadığı görülmüştür.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 31/1. maddesinde (HMUKm.75) ifadesini  bulduğu  üzere  Hakimin  olayı  aydınlatma  görevi  gereğince  şikayet  sahibinin ifadesine başvurulması suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13/10/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);