Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Davanın ret sebebi davalılar için ortak ise davalı vekili lehine tek vekalet ücretine hükmedilir.

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/4583
Karar No:2012/10726
K. Tarihi:19.11.2012

Davacı vekilinin avukatlık ücretine ilişkin temyiz itirazlarına gelince; davanın ret sebebi tüm davalılar bakımından aynı olup, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3/2.bendi uyarınca tek vekalet ücreti taktir edilmesi gerekir. Mahkemece anılan ilke ve kanun maddeleri göz ardı edilerek kendini vekil ile temsil ettiren her bir davalı için ayrı ayrı vekalet ücreti taktir edilmiş olması usul ve kanuna aykırıdır.

Davacı vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile yerel mahkeme hükmünün 6100 sayılı HMK.’nınn Geçici 3.maddesi yollamasıyla HUMK.nun 428.maddesi uyarınca sadece vekalet ücretine yönelik bölümünün BOZULMASINA, taraflarca HUMK.’un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve HUMK’un 440/1 maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve aşağıda dökümü yazılı 21,15 TL.peşin harcın onama harcına mahsubuna 19.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);