Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Yeni kira döneminin başlamasından önce gönderilmiş bir ihtarname veya dava dilekçesi yok ise o dönem için kira tespiti istenemez.

T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi

Esas No:2010/2804
Karar No:2010/4513
K. Tarihi:16.3.2010

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, 01.01.2008 tarihinde itibaren aylık kiranın net 22500 TL olarak tespiti istenilmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.

21.11.1966 gün ve 19/10 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, kira parasının tespiti davacı her zaman açılabilir. Kira parasının arttırılması ile

ilgili olarak gönderilen ihtarname veya aynı amaç için açılan davanın dilekçesinin tebliğ tarihi, tespit edilecek kira parasının geçerli olacağı dönemin belirlenmesi açısından önemlidir. Dava dilekçesinin veya ihtarnamenin tebliğ tarihi ile yeni kira dönemin başladığı tarih arasında 15 günden fazla bir süre bulunmalıdır.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde artış şartı bulunmamaktadır. Yeni dönemin (01.01.2008) başlamasından en az 15 gün önce gönderilmiş ihtarname veya açılmış dava da bulunmadığına göre 01.01.2008 günü başlayan dönem için kira parasının tespitine karar verilemez.

Ancak temyiz incelemesi sırasında yeni dönemin (01.01.2009) başladığı da göz önünde bulundurularak, mahkemece bir sonraki dönem için (2009) kira parasının tespitini isteyip istemediği hususunun davacı taraftan sorularak istemesi halinde bir sonraki dönem için kira parasının tespitine karar verilmesi mümkündür.

Öyle ise mahkemece, yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek yapılacak yargılama neticesinde hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açı4klanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);