Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Davanın tarafı olmayan 3. kişileri etkileyecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemez.

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
Esas No:2012/4613
Karar No:2012/9263
K. Tarihi:31.5.2012

Tedbire itiraz eden menfi tespit davasının tarafı değildir. Davanın tarafı olmayan 3. kişileri etkileyecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemez. Mahkemece bu yönler gözetilmeden itiraz eden vekilinin itirazının reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

MAHKEMESİ : Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 23/02/2012

NUMARASI : 2011/413

Taraflar arasındaki (menfi tespit-alacak) ihtiyati tedbir kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı itirazın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde dava dışı üçüncü şahıs vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 49.190,079 TL bedel karşılığında alınan tuğlaların ayıplı olduğunu belirterek müvekkilinin tuğla bedeli karşılığı verilen 16/09/2011 tarihli 32.918,00 TL bedelli çek nedeniyle borçlu olmadığının tespitine, çekin icraya konulmaması için İİK’nun 72. maddesi gereğince ihtiyati tedbir kararı verilmesine ve ayıplı mal nedeniyle oluşan 43.573,52 TL’nin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, ayıp ihbarının süresinde olmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece dava konusu İ. Metal San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin düzenlemiş olduğu 16/09/2011 tarihli 32.918,00 TL bedelli çek dayanak yapılarak açılacak olan icra takiplerinin yargılama sonuna kadar durdurulmasına karar verilmiş, dava dışı üçüncü kişi Y.ı Nak. Turz. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 01/12/2011 tarihli dilekçesi ile tedbir kararına itiraz etmiş, mahkemece 27/12/2011 tarihli celsede dava dışı üçüncü kişi Y. Nak. Turz. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin itirazının kısmen kabulü ile davalı K… Krom Magnezit Tuğla San. A.Ş. yönündeki ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına, davacı İ.Metal San. Tic. Ltd. Şti. yönünden takibin durdurulması yönündeki ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmiş, bu kez 23/02/2012 tarihli celsede dava dışı üçüncü kişi Y.ı Nak. Turz. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. vekili, davacı İ. Metal San. Tic. Ltd. Şti. yönünden takibin durdurulması yönündeki ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece davanın menfi tespit davası olması, çek üzerine %15 teminat alınarak tedbir konulmuş olması ve yargılamanın halen devam ediyor olması gerekçeleriyle itirazın reddine karar verilmiş, dava dışı üçüncü kişi Y.Nak. Turz. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından bu karar temyiz edilmiştir.

Davacı keşideci tarafından davalı lehdar aleyhine İİK’nun 72. maddesine dayanılarak çek nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti istemi ile açılan davada, çekin takibe konulmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmiş ve bu çek nedeniyle keşideci ve lehdar aleyhine icra takibine girişen yetkili hamil durumundaki dava dışı Y. Nak. Turz. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından tedbire itiraz edilmiştir.

Tedbire itiraz eden menfi tespit davasının tarafı değildir. Davanın tarafı olmayan 3. kişileri etkileyecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemez. Mahkemece bu yönler gözetilmeden itiraz eden vekilinin itirazının reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 31.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);