Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Satış bedelinin, muhammen bedelin üstünde olması halinde ihalede zarar unsurunun gerçekleşmez.

12. Hukuk Dairesi         2015/16178 E.  ,  2015/22148 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını/bozulmasını mutazammın 03/03/2015 tarih, 2015/1569 Esas – 2015/4535 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair karar düzeltme nedenleri yerinde değil ise de;
İİK’nun 134/8. maddesinde; “İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur” düzenlemesi yer almaktadır.
Somut olayda 88.000,00 TL muhammen bedelli taşınmazın 160.500,00 TL’ye satıldığı ve dolayısıyla satış bedelinin, taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde olduğu görülmektedir. Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre satış bedelinin, muhammen bedelin üstünde olması halinde ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Bu durumda borçlunun ihalenin feshini istemekte hukuki yararı yoktur.
Mahkemece istemin bu nedenle reddi ve bu durumda aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilemeyeceğinden aleyhine para cezasına hükmedilmemesi yerine, işin esasının incelenerek sonuca gidilmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden ve şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilmediğinden mahkeme kararı sonuç itibariyle doğru olup, kararın Dairemizce onanması gerekirken, şikayetçinin para cezasına mahkum edilmesi gerektiği gerekçesi ile kısmen bozulduğu anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kısmen kabulü gerekmiştir.
SONUÇ :Şikayetçinin karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 03/03/2015 tarih ve 2015/1569 Esas 2015/4535 Karar sayılı para cezasına ilişkin bozma kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 28/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);