Yargıtay Kararı

Devreden işveren için iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz.

Devreden işveren için iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz.

22. Hukuk Dairesi         2017/25030 E.  ,  2019/20441 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı idareden ihale alan şirketler nezdinde 2002 yılından 27.06.2013 tarihinde emekli oluncaya kadar kesintisiz çalıştığını, davalı idare ile davalı şirket arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğunu beyan ederek, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altma alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar davaya cevap vermemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı her iki davalı vekili temyiz etmişlerdir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alacaklarından sorumluluk bakımından taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan ise, devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu olduğu aynı Kanun’un 3. fıkrasında açıklanmış ve devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır. İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/2. maddesinde devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde sözü edilen devreden işveren için iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz. O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir. Feshe bağlı diğer haklardan olan kullanılmayan izin ücretinden sorumluluk ise son işverene ait olmakla devreden işverenin bu işçilik alacaklarından sorumluluğu bulunmamaktadır. Devralan işveren kullandırılmayan izin ücretinden tek başına sorumludur. İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan fazla çalışma, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857 sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan işveren müştereken müteselsilen sorumlu olup, devreden açısından bu süre devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden işverenin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan devirden sonraya ait fazla çalışma, bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek başına sorumlu olacaktır.
Somut olayda; davacı iş sözleşmesinin 27.06.2013 tarihinde emeklilik sebebi ile sona erdiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil alacaklarını istemiş, davayı … ile alt işveren …-… Limited Şirketi aleyhine açmış, Mahkemece de hükmedilen alacaklardan davalılar müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Ancak sunulan hizmet döküm cetveline göre 27.06.2013 tarihinde davacının dava dışı (…) sigorta sicil numaralı … İnş. Tem…Limited Şirketi’nden ayrıldığı görülmüştür. Buna göre asıl işveren … tüm hizmet süresinden sorumlu olmalı iken, davalı … Limited Şirketi en son alt işveren olmayıp devreden işveren olduğundan sadece kendi dönemi ve kendi dönemindeki ücret seviyesi ile sınırlı olarak alacaklardan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalıdır. Bu nedenle Mahkemece tüm dönem yönünden müştereken ve müteselsilen sorumluluğa gidilmesi isabetsiz olup, davacının beyan ettiği hizmet süresi ile işyeri devir olgusu dikkate alınmak suretiyle davalı … ile devreden …-…Temz.Turz. Bilg. Sağ. Hizm.Yem. Ürt. İns. Kayn.Ve Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. yönünden yukarıda belirtilen esaslara göre sorumlulukları belirlenerek söz konusu kıdem tazminatı, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ile yıllık izin ücret alacaklarının hüküm altına alınması gerekmektedir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.11.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);