Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Dosya kapsamında dinlenilen işçi/davacı tanıklarının bildirdiği en dar aralık göz önünde bulundurulmak sureti ile yeniden fazla mesai belirlenmesi gerekir.

22. Hukuk Dairesi         2017/43260 E.  ,  2017/25087 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVATÜRÜ:ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalı … vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, çalışma ortamında kendisine psikolojik baskı uygulandığı gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ve sair alacağını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının herhangi bir baskıya maruz kalmadığını iş sözleşmesini süresinin bitiminde yenilememesinin tek sebebinin kendisi tarafından da sürekli topluluk içinde ifade edildiği üzere davacının bulunduğu ortamdan ayrılmak istemesi olduğunu, davacının üç yıllık istihdamında uyumsuz davranışlar sergilediğini, ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının kıdem tazminatına hak kazanacağı ancak her kurum ve kuruluşta hatalı uygulamaların olabileceği, bir uygulamanın mobing olabilmesi için sistematik ve kasıtlı olarak yapılması gerektiği, yani üstler ya da çalışma arkadaşları ile yaşanan anlık öfkeler, çatışmalar, geçici darılmaların mobbing olarak kabul edilemeyeceği, davacının manevi tazminat şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, kararın taraflarca temyiz edilmesi üzerine dairemizce 05/12/2016 tarihinde davalı lehine bozma kararı verilmiştir. Bozma ilamına uyulmasına karar veren Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı ve davalı … vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm ve davalı … Üniversitesinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçinin fazla çalışmasının hesaplanması konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.Somut olayda, davalılar nezdinde öğretmen olarak çalışan davacının mesai saatlerinin belirlenmesinde tanık beyanlarından yararlanılmıştır. 05/12/2016 tarihli bozma ilamında hesaplamada davacı tanıklarının dahi beyan ettiği süreler aşılarak fazla sürelerle belirleme yapılmasının hatalı olduğu, dosya kapsamında dinlenilen davacı tanıklarının bildirdiği en dar aralık göz önünde bulundurulmak sureti ile yeniden fazla mesai belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilmesi sonrasında alınan bilirkişi raporunda davacının hafta içi 7:30 – 8:00 ila 17:30-18:00 saatleri arasında ortalama 10 saat günlük çalışma yaptığı, Cumartesi günleri ise 8:30-15:30 arası 7 saat çalıştığı kabul edilerek haftada 5 saat 45 dakika fazla çalışma yaptığı sonucuna varılmıştır. Ancak davacı tanığı …’ın -…08,00-16,30 arasıdır, haftanın 5 ünü bu şekilde çalışılır, her ayın 4 Cumartesi günü çalışırdık, Cumartesi günleri mesai 08,00-14,00 arasıdır, bu çalışmaların dışında hafta içi 2 gün başarısı düşük olan öğrencileri yetiştirmek için bir ders saati 45 dakika çalışmamız olurdu Salı ve Perşembe günleri bu çalışmayı yapardık, bir öğretim yılı içinde 2 Pazar günüde görevlendirme yapılırdı, bu görevlendirme mülakatlar ve öğrenci alımı sınavları için yapılırdı, işyerinde haftanın 6 günü 45 dakika yemek molası verilirde, servisler işveren tarafından sağlanırdı, her derste 10 dakika teneffüs verilirdi,- şeklindeki beyanının ve yine davacı tanığı…’ın -..Davacı sabah 07.30 da gelir 16.20 e kadar çalışırdı. 20 dk çocuklarla aynı masada yemek yenilir, okulda 40 öğretmen olup tenefüs aralarında nöbetleşe öğrenci nöbeti tutulmasına rağmen alan geniş olmasına rağmen öğretmenler hemen hergün tenefüs nöbeti tutuyorlardı. Benimde davalı aleyhine açtığım davam vardır. Davacı haftanın 5 günü tam Cumartesi günüde etüt olarak 08.30-14.30 saatleri çalışıyordu, ..- şeklindeki beyanlarının dikkate alınmadığı görülmektedir. Bu halde bozma ilamında belirtildiği şekilde davacı tanıklarının bildirdiği en dar aralık göz önünde bulundurulmak sureti fazla çalışma alacağının hesaplandığından söz edilemez bozma gereğinin yerine getirilmemesi hatalı olup bozma sebebidir.
Ayrıca, davalı Üniversite, 2547 s. Yüksek Öğretim Yasası 5/b ve 492 s. Harçlar Yasası’nın 13/j Maddelerine göre Yargı Harçlarından istisna olduğu halde, yargı harçlarını da kapsar şekilde hesaplanan yargılama giderlerinden sorumlu tutulması hatalıdır.
Sonuç:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 16/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);