Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Usulden ret kararı verilen davanın zamanaşımına kesici etkisi yoktur.

15. Hukuk Dairesi         2014/4933 E.  ,  2015/181 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle alacağın 21.03.2005 tarihinde muaccel olmuş bulunmasına, 818 sayılı mülga BK’nın 126/4. maddesi uyarınca davanın 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olmasına, 20.02.2007 tarihinde takibe geçilmesine, takipdeki son işlem tarihinin 27.02.2007 olup davacı tarafından alacakla ilgili … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/384 esas sayısında açılan davanın usulden red kararı verilmesi nedeniyle zamanaşımını kesen nitelikte bulunmamasına, anılan yasanın 136, TBK’nın 157. maddesi hükmünce bu tarihten itibaren yeniden başlatılan 5 yıllık süre geçtikten sonra 01.10.2012 tarihinde açılan davanın mahkemece zamanaşımından reddedilmesinin usul ve yasaya uygun olmasına göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,40 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 15.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);