Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Eksik belirlenen ücrete göre yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulmaması gerekmektedir.

9. Hukuk Dairesi         2015/16705 E.  ,  2016/11683 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, bayram-genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı işçi, davalı şirketin yurtdışı şantiyelerinde kalıpçı formeni olarak 01.02.1983 – 28.02.2008 tarihleri arasında çalıştığını, daha sonra iş akdinin sonlandırılarak Türkiye’ye gönderildiğini, aylık ücretinin net 2.300,00 USD olduğunu, 3 öğün yemek, barınma ve ısınma gibi gereksinimlerinin davalı işveren tarafından karşılandığını, işine son verildiğini, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının çalışmalannın proje bazlı ve dönemsel olduğunu, bu sebeple her projenin bitimi ile iş akdinin kendiliğinden sona erdiğini, davacının dönemsel çalışmalan için ayrı ayrı zamanaşımı sürelerinin hesaplanması gerektiğini, davacının iddiasının aksine kesintisiz ve sürekli çalışmadığını , davacının iş akdinin belirli süreli olduğunu ve bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin haksız olduğunu, davacının ücretinin 6,08 USD/saat olduğunu, yemek ve konaklama yardımı almadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davalıya ait yurt dışı işyerinde çalışan davacının tazminat ve alacaklarının belirlenmesine esas ücret taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Davacı işçi ücretinin son aylık ücretin net 2300 USD olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren 6,08 USD saat ücretini savunmuştur. Davacı tanıkları davacının iddiasını doğrulamışlar ve ücret araştırmasına gelen cevapta sendika yurt içi uygulamasını bildirerek 2008 yılı itibariyle net 2.200 TL ücret alabileceğini açıklamıştır. Bilirkişi hesap raporunda davalının sunduğu kayıtlardaki ücrete göre tazminat ve alacaklar hesaplanmış, mahkemece davalının sunduğu kayıttaki ücret üzerinden hesaplanan tazminat ve alacaklar hüküm altına alınmıştır.
Davalı işveren işçinin imzasını içermeyen ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bordrolarla temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştirmiştir. ( Örneğin 2008 yılı 9. ve 10. aylarda değişen tahakkuklar bulunmakla birlikte bordro sonucu 2.200 USD dir.) İşçinin banka hesabına yapılan ödemelerde maaş açıklaması dışında başka bir bilgiye yer verilmemiştir. Davacının yaptığı iş, kıdemi, bordro içerikleri, tanık beyanları ve emsal ücret araştırması gözetilerek davacı işçinin aylık temel ücretinin iddia gibi 2.300 USD kabul edilmesi ve kabulüne karar verilen işçilik alacaklarının bu ücret üzerinden hesaplanması gerekirken, eksik belirlenen ücrete göre yapılan hesaba itibarla hüküm kurulması hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 10/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);