Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesinde veraset ilamına atıfla hüküm kurulamaz.

14. Hukuk Dairesi         2014/12556 E.  ,  2015/2841 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı tarafından, davalılar aleyhine 03.12.2013 gününde verilen dilekçe ile elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 08.05.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar Perişan ve … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

_K A R A R_

Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalılar … ve … temyiz etmiştir.
1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre davalı vekilinin tüm davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-Bu tür davalarda mirasçılık belgesine atıf yapılarak hüküm kurulması doğru değildir. Hüküm sonucunda infazda tereddüt oluşturmayacak şekilde elbirliği halindeki mülkiyetin veya payın mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmesi gerekir.
Somut olayda mahkemece, … ili … İlçesi … köyü … 62, 94, 96 ve 147 mevkii, … mevki 265, köyiçi mevkii 373 ve 380 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki davacılar ve davalıların iştirak halindeki mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmesi ile dosya içerisinde mevcut veraset ilamı doğrultusunda davacı ve davalılara ait hisselerin tapuya kayıt ve tesciline karar verildiği görülmüştür.
Mahkemece, taraflar adına tescili gereken payların pay ve paydaları birlikte gösterilmeden karar verilmesi doğru görülmemiş ise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalılar … ve …’un diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hüküm fıkrasının 1 numaralı bendinin hükümden çıkarılarak yerin “1- Davanın Kabulüne, … ili … İlçesi … köyü … mevkii 62, 94, 96 ve 147, … mevkii 265, köyiçi mevkii 373 ve 380 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine, dava konusu taşınmazların;
-6/24 payın … ve …’dan olma 1923 d.lu eşi …
-3/24 payının … ve …’den olma 1945 d.lu kızı … (…) …,
-3/24 payının … ve …’den olma 1949 d.lu oğlu …,
-3/24 payının … ve …’den olma 1952 d.lu oğlu …,
-3/24 payının … ve …’den olma 1960 d.lu kızı … (…) …,
-3/24 payının … ve …’den olma 1966 d.lu kızı … (…) …,
-3/24 payının … ve …’den olma 1971 d.lu kızı … (…) …,
adlarına tapuya tesciline” yazılmasına, hükmün HUMK’nın 438/7. maddesi gereğince DEĞİŞTİRİLMİŞ ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde davacı tarafa iadesine, 16.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);