Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçi aleyhine tutulan tutanakların içeriği doğrulanmadığı takdirde yapılan feshin haksızlığına karar verilmelidir.

9. Hukuk Dairesi         2014/811 E.  ,  2015/14090 K.

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESHİ
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ
  • SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİNDE BAKİYE ÜCRET ALACAĞI
  • İŞCİ HAKKINDA TUTULAN TUTANAĞIN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞUNU İSPAT
  • GEMİDE YAĞCI OLARAK İŞE ALINAN İŞCİNİN KAYNAK İŞİNDE KULLANILMASI
  • DENİZ İŞ KANUNU (854) Madde 7

“İçtihat Metni”

DAVA :Davacı, ödenmemiş ücret ile bakiye süre ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı işveren bünyesinde Deniz İş Kanununa tabi şekilde yağcı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, ödenmemiş ücret ve bakiye süre ücret alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini feshetmekte haklı olduğundan bakiye süre ücretine hak kazanamayacağı, son çalıştığı aydan ödenmemiş ücret alacağı bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasındaki belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce işverence haklı nedenle feshedilip edilmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 7. maddesinde gemiadamları ile yapılacak üç sözleşme türünden bahsedilmiştir. Buna göre gemiadamı ile yapılacak iş sözleşmesi belirli bir süreye, sefer için veya süresiz olarak yapılabilir.
Somut olayda taraflar arasında 24.06.2008 tarihli iş sözlşemesi 9 ay süreli olarak yapılmıştır. Davacının görevi yağcı olarak belirtilmiştir. Buna karşın davacıya geminin swage tankındaki delik kaynak ile tamir ettirilerek bu tankın temizliği yaptırılmıştır. Davacı bu işlem için işverenden ekstra ücret talep etmesi üzerine işveren tarafından bu ödemenin yapılmayacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine işçi tarafından işverene hitaben yazılan 12.11.2008 tarihli dilekçede bu ücrete hak kazandığını ve bu hakkını talep etmesi nedeniyle işverence işten çıkartılmakla tehdit edilmesinin doğru olmadığı belirtilmiştir. Davacının iş akdi bu dilekçe üzerine 12.11.2008 tarihli disiplin kurulu ile feshedilmiştir. Disiplin kurulu kararında davacının gemide huzursuzluk çıkardığı ve argo konuştuğu belirtilmiş ve işveren bu hususu ispat hususunda iki adet tutanak ibraz etmiş isede bu tutanakların içeriğinin doğruluğunu ispat edememiştir. İşveren haklı fesih sebebini ispatlayamadığından davacının iş sözleşmesinin işverence feshi haksız olup, davacı bakiye süre ücret alacağı talep etmekte haklıdır. Mahkemece dosya içindeki bilirkişi raporu yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak davacının bakiye süre ücreti alacağı kabul edilmelidir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 14.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);