Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Fark kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsili için açılmış olan davada, ücretin benzer işi yapan işçilerin bordrolarının celbi mümkün olmazsa emsal ücret araştırmasına göre zamlı olarak belirlenmesi gerekmektedir.

9. Hukuk Dairesi         2016/21732 E.  ,  2020/11205 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, işe iade davası lehine sonuçlandığını ancak usulüne uygun başvurusuna rağmen işe başlatılmadığını ileri sürerek fark kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacıya haklarının ödendiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemenin toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasında zamlı ücretin tespiti uyuşmazlık konusudur.
Davacının feshin geçersizliği ve işe iadesine ilişkin mahkeme kararı üzerine usulünce başvuru yapmasına rağmen işe başlatılmayarak iş akdinin bu şekilde feshedildiği anlaşıldığından ücretin benzer işi yapan işçilerin bordrolarının celbi mümkün olmazsa emsal ücret araştırmasına göre zamlı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Davalı işveren benzer işi yapan çalışan işçisi bulunmadığını bildirerek emsal ücret araştırması yapılmasını talep etmiştir. Mahkemece emsal ücret araştırması yapılması gerekirken, önceki fesih tarihindeki ücretin asgari ücrete oranına göre zamlı ücretin belirlendiği rapora itibarla hüküm kurulması hatalıdır.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 08.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);