Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Fotokopi belgeler üzerinde inceleme yapılarak hüküm kurulamaz.

19. Hukuk Dairesi         2013/9286 E.  ,  2013/13422 K.

  • İRSALİYELİ FATURA ALINDISI ÜZERİNDEKİ İMZANIN İNKARI
  • FOTOKOPİ BELGE ÜZERİNDEKİ İMZA İNKARI
  • İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 67
  • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 281

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –
Davacı vekili, davalıya irsaliyeli faturalar karşılığında satarak imzaları mukabili teslim ettiği malların bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, davalı hakkında girişilen icra takibine yapılan itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı ile ticari ilişkisi olmadığını davacıyı tanımadığını, mal teslim almadığını, irsaliyeli faturalardaki imzaların müvekkiline ait olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, dosya kapsamı, hesap bilirkişisi raporu, imza incelemesi raporu karşısında davanın kısmen kabulüne, davalının icra takibine itirazının 26.088,30 TL asıl alacak yönünden iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, takibe, takip tarihinden itibaren Merkez Bankasının üçer aylık dönemler halinde belirlediği avans faizinin uygulanmasına hükmedilen asıl alacak üzerinden %40 oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Hükme esas alınan imza incelemesine ait Adli Tıp ve Grafoloji uzmanı bilirkişiden alınan raporda dava ve inceleme konusu faturaların ilk sayfalarının temin edilemediği, hemen altındaki fotokopili sayfalar üzerinde inceleme yapıldığı belirtilmiştir.
Fotokopi belgeler üzerinde inceleme yapılarak düzenlenmiş bulunan bu rapor hüküm kurmaya yeterli değildir. Mahkemece bu yönün göz ardı edilerek yetersiz incelemeye dayalı raporun hükme esas alınarak yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 10.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);