Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Ödeme emrinde yer alması gereken husus tamamlanabilir bir eksiklik ise, ödeme emrinin iptalini gerektirmez.

12. Hukuk Dairesi         2006/21529 E.  ,  2006/24515 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Adana 1. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 03/10/2006
NUMARASI : 2006/482/622

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 58/1.maddesine göre takip talebinde alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerinin yazılı olması ve aynı kanunun 60/1.maddesine göre de alacaklı ile ilgili bu bilgilerin takip talepnemesine uygun olarak ödeme emrinde de gösterildiği gerektiği belirtilmiş bulunmaktadır.
Ayrıca, alacaklı takibini bir vekil vasıtası ile yapmakta ise takip talebinde ve ödeme emrinde ayrıca vekilin adı, soyadı ve adresinin gösterilmesi takip talebine vekaletnamenin aslı ve onanmış bir örneğinin eklenmesi gerekir.
Somut olayda, takip alacaklı adına vekil tarafından yapılmış ve takip talebine eklenen vekaletnamede alacaklının adresi belirtilmiştir. Alacaklının vekaletnamede belirtilen açık adresi takip talebine yazılmış ise de, ödeme emrine hatalı olarak yazıldığı görülmüştür. Bu suretle dosya içeriğine göre, alacaklı asilin açık adresinin gerek takip talebinde ve gerekse de, vekaletnamedeki adresten öğrenme imkanı olan borçlunun, açıklanan eksik nedeniyle zarara uğrayacağı düşünülemez. Yasada öngörülen bu bilginin her zaman tamamlanması mümkün olup, ödeme emrinin iptali nedeni olarak kabul edilemez. (HGK.nun 23.06.2004 tarih ve 2004/12-356 – 379 sayılı kararı)
O halde, Mahkemece, borçlunun sair itirazları incelenerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.   
SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);