Yargıtay Kararı

Fuar katılım sözleşmesinin tanıtım, danışma hizmetleri, fuar alanında güvenlik ve temizlik hizmetlerini kapsaması halinde bu sözleşme kira değil hizmet sözleşmesi olarak değerlendirilir.

Fuar katılım sözleşmesinin tanıtım, danışma hizmetleri, fuar alanında güvenlik ve temizlik hizmetlerini kapsaması halinde bu sözleşme kira değil hizmet sözleşmesi olarak değerlendirilir.

23. Hukuk Dairesi         2018/1175 E.  ,  2019/5295 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkili şirketin fuar organizatörlüğü yaptığını, yükümlülüğünün serginin tanıtılması, duyurulması hizmetleri ile sınırlı olduğunu, davalıya kiralanan standın elektrik verilmesi sorumluluğunun da bulunduğunu, bunun dışında kalan malzeme ve harcamalardan iştirakçinin sorumlu olduğunu, müvekkil tarafından düzenlenen fuara davalı şirketin katılmasına rağmen herhangi bir bedel ödemediğini, alacağın tahsili için başlatılan takibe davalı itirazının haksız olduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile %20 oranında icra inkâr tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre;taraflar arasında Tarım Fuarı stand kiralaması nedeniyle yapılan sözleşmeye istinaden davacı tarafça kira bedelinin fatura olarak düzenlendiği, davalı tarafın da faturayı ticari defterlerine kayıt ettiği, standın kullanılamadığı, su bastığı yönündeki itirazlar davalı tarafça karşı tarafa süresinde bildirilerek ispatlanmadığından ticari anlaşma gereğince fatura bedelinin ödenmesi gerektiği belirtilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, taraflar arasındaki fuar katılım sözlşemesine dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
1-Taraflar arasında düzenlenen fuar katılım sözleşmesi, sözleşmenin 4. maddesine göre fuarda yer tahsisiyle birlikte tanıtım, danışma hizmetleri, fuar alanında güvenlik ve temizlik hizmetlerini de kapsamaktadır. Bu haliyle sözleşme niteliği itibarıyla hizmet alım sözleşmesi olup, kira sözleşmesi olarak nitelendirilemez. Tarafların da tacir olduğu anlaşıldığından 6102 Sayılı TTK’nın 4. maddesi uyarınca tacir olan her iki yanın ticari işletmeleriyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır ve davaya asliye ticaret mahkemesinde bakılması gerekir. Bu durumda mahkemece, Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle 6100 Sayılı HMK’nın 114/c ve 115/2 maddeleri uyarınca mahkemenin görevine ilişkin dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken uyuşmazlığın esası incelenerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru olmamıştır.
2-Bozma nedenine göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re’sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bozma nedenine göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12.12.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);