Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Geçersiz taşınmaz satışında verilen satış bedeline alıcı faiz, taşınmazın kullanılmasından dolayı da satıcı ecrimisil veya kira isteyemez.

3. Hukuk Dairesi         2013/4289 E.  ,  2013/5867 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE … MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin ….08.2007 tarihli sözleşme ile davalıdan daire satın aldığını, satış bedeli olarak davalıya 48.000,00 TL ödediğini, dairenin müvekkiline teslim edilmesine rağmen resmi tapu devrinin yapılmadığını belirterek; satış bedeli olan 48.000,00 TL’nin sözleşme tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile munzam zarara karşılık şimdilik ….000,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davacı vekili; ……..2012 tarihli ıslah dilekçesinde de; dava dilekçesinin sonuç ve istek bölümünde toplamda 49.000,00 TL olan alacak talebini 46.705,… TL artırmak suretiyle 95.705,… TL olarak ıslah ettiğini beyan etmiştir.
Davalı cevap dilekçesinde; dava konusu daireyi davacıya teslim ettiğini, davacının … yıldır daireyi kullandığını belirterek; davanın zamanaşımından reddini, sözleşmenin arsa payı itibariyle ifası mümkün olduğundan bedel iadesi talebinin reddini savunmuş; mahkemece bedel iadesine karar verilecek ise davacının … yıllık kullanım bedelinin tespit edilerek, davacının alacağından mahsup edilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulü cihetine gidilerek; denkleştirici … ilkesine göre hesaplanan 95.347,… TL’nin; 48.000,00 TL’lik kısmına dava tarihinden; kalan kısmına ıslah tarihinden itibaren yasal faiz işletilerek davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Dava, adi yazılı satış sözleşmesi gereğince ödenen satış bedelinin faizi ile birlikte iadesi ve munzam zararın tahsili istemine ilişkindir.

Taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi kanunun aradığı resmi şekilde yapılmadığı için hukuken geçersizdir. (TMK.706, TBK.237, Tapu K.26 ve Noterlik K.60 maddeleri) Bu nedenle taraflar aldıklarını sebepsiz iktisap hükümlerine göre karşılıklı olarak iade ile yükümlüdürler. Geçersiz taşınmaz satışında verilen satış bedeline alıcı faiz, taşınmazın kullanılmasından dolayı da satıcı ecrimisil veya kira isteyemez.
O halde mahkemece; davacının zilyetliğinde bulunan taşınmazın davalıya iadesine ve taşınmazın davalıya iadesi tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken; taşınmazın davalıya iadesine karar verilmeden hükmedilen alacağa dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmüş olması usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 08.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);