Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Haksız feshe bağlı olarak kiracının kiralayandan isteyebileceği tazminat bedelinden TBK’nun 52.maddesi gereği indirim yapılması gerekir.

6. Hukuk Dairesi         2014/5639 E.  ,  2015/13 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/02/2014
NUMARASI : 2013/1-2014/100

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kira sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle yoksun kalınan kazanç kaybı istemine istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde; müvekkilinin 14/04/2006 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile davalının kiracısı olduğunu, davalının 17/02/2011 tarihli ihtarname ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini ve müvekkilinin bu tarihten itibaren iş yerine
girmesine engel olunduğunu, 19/09/2011 tarihinde yeni işyerine taşınabildiğini, bu dönem içerisinde müvekkilinin gelir kaybı olduğunu belirterek 28.000 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, kira sözleşmesinin, kira bedellerinin ödenmemesi sebebiyle haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, sözleşmenin haklı fesihe dayanarak 13/04/2011 tarihinde sona ereceği, davacının kira sözleşmesinin sonuna kadar kadar olan iki aylık kazanç kaybını isteyebileceğini belirtilerek 1.250 TL kazanç kaybının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Taraflar arasında 14/04/2006 başlangıç tarihli, 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalı kiralayan, 17/02/2011 keşide tarihli ihtarname ile sözleşme maddelerine ve şartlarına uyulmadığından sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshettiğini bildirmiştir. Kira bedelinin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda akdin feshinin biçim ve koşulları Türk Borçlar Kanununun 315 ve 362. maddelerinde düzenlenmiştir. Davacı lehine tazminata hükmedilmiş olmakla sözleşmenin haksız feshedildiği ve davalının tazminat sorumluluğu bulunduğu Mahkemenin de kabulündedir. TBK’nun 114/2 maddesi uyarınca haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hallerinde de uygulanacaktır. Bu nedenle davalının kira sözleşmesine aykırı davranmasıyla oluşan sorumlulukta tazminattan indirim yapılmasını düzenleyen TBK’nun 52.maddesi uygulama alanı bulacaktır. Bu kapsamda davacı kiracı da feshi müteakip kiracı olarak faaliyetini yürütebileceği yeni bir işyeri bulma konusunda gerekli çabayı göstermek zorundadır. Bunun bir sonucu olarak davacının aynı şart ve koşullarda kiracı olarak faaliyetini yürütebileceği başka bir taşınmazı hangi sürede yeniden kiralayabileceği sürenin belirlenmesi, davalı kiraya verenin de bu süreye ilişkin kazanç kaybından sorumlu tutulması gerekir. Haksız feshe bağlı olarak davacının davalı kiralayandan isteyebileceği tazminat bedelinin yukarıda açıklanan ilke ve esaslar doğrultusunda tespiti gerekmektedir. Bu husus yerine getirildikten sonra mahkemece istek hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 12.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);